Välj en sida

Den 5 juni firas den internationella världsmiljödagen. FN:s generalförsamling utlyste dagen till världsmiljödagen år 1972.

Kyrkslätts rika och värdefulla natur skyddas på olika vis

Kyrkslätt har en rik natur och många områden med värdefull natur. Kommunen upprätthåller på många sätt naturens mångfald, den landskapliga skönheten och hållbar användning.

”Kommunen följer upp det naturliga tillståndet på områden i sin ägo och ansöker hos NTM-centralen om att få bilda sina värdefulla områden till naturskyddsområden.” säger Kyrkslätts kommuns miljöplanerare Merja Puromies.

Kyrkslätt har totalt 97 naturskyddsområden eller delar av naturskyddsområden. Puromies berättar att man tar hand om kommunägda naturskyddsområden så att naturens mångfald bevaras och fortsätter växa i kommunen. Bevarandet av natur- och landskapsvärden tryggas också genom planläggning och planeringen av markanvändningsprojekt.

Naturens mångfald tryggas med LUMO-programmet

I Kyrkslätt har man på senare tid fått goda nyheter med tanke på miljö och natur.

Kyrkslätts kommun bereder ett LUMO-program. LUMO-programmet innebär ett åtgärdsprogram för tryggande av naturens mångfald. Programmet har bearbetats under våren i workshopar där man samlat information och synpunkter som stöd för att utarbeta programmet.

”Utkasten till målen och åtgärderna som tas med i LUMO-programmet läggs fram i höst för kommentarer.” berättar Puromies om fortsättningen. Mer information om LUMO-programmet.

Kyrkslätt siktar på att bli kolneutralt

Kyrkslätt hör till det nationella nätverket Mot en kolneutral kommun (HINKU). Kommunens HINKU-arbetsgrupp planerar åtgärder inom klimatarbetet, följer uppnåendet av klimatmålen och verkställigheten av åtgärderna.

Kyrkslätt är också med det europeiska klimatavtalet. Städerna och kommunerna som anslutit sig till avtalet har förbundit sig att göra upp och införa en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände SECAP-verksamhetsplanen i början av 2021. Läs mer om ämnet här.

Kyrkslätts växthusgasutsläpp har minskat

Enligt statistiken som Finlands miljöcentral publicerade i maj har Kyrkslätts växthusgasutsläpp år 2022 minskat med totalt 36,6 % från nivån 2006.

Kyrkslätts kommun genomför sitt klimatarbete enligt Åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP), som utarbetats av kommunen. I år ingår även en klimatbudget för första gången i kommunens budget. Genom klimatbudgeten följer man årligen upp framskridandet av klimatmålen. Läs kommunens nyhet om ämnet här.

Kommuninvånarna engageras i bekämpningen av främmande arter med hjälp av mobilspel

Från och med början av juni bekämpar Kyrkslätt främmande arter med hjälp av ett mobilspel. Jippot genomförs med mobilspelet Crowdsorsa. I spelet filmar man förekomster av främmande arter som ska bekämpas och markerar dem på en karta. Uppdraget är öppet för alla och kräver endast att man laddar ner mobilspelet till sin egen smarttelefon. Spelarna kan förtjäna 25 cent per bekämpad kvadratmeter i belöning. Läs kommunens nyhet om ämnet här.

Engagemang, hållbarhet och naturens mångfald finns i strategin

Engagemang av kommuninvånare och sammanslutningar är ju en del av Kyrkslätts strategi. Också naturen och miljön framhävs i kommunens strategi.

Hållbarhet är en av värderingarna i Kyrkslätts kommuns strategi för åren 2024–2030. I åtgärderna i strategin har man skrivit in aktivt agerande för att nå klimatmålen samt värnande om naturens mångfald. En mätare för målen i strategin är Växthusgasutsläpp per invånare (HINKU). Kommunstrategi 2024-2030.

Mer information om temat:

Miljövård – Kyrkslätt

Klimatmål – Kyrkslätt

Världsmiljödagen – Finlands FN-förbund