Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Vägmärken
kirkkonummi

Vägmärken

Reglering av trafiken

Enligt vägtrafiklagen är trafikregleringsanordningar:

  • vägmärken
  • trafikljus
  • vägmarkeringar
  • samt andra anordningar för styrning av trafiken.

En trafikregleringsanordning är mera förpliktande än trafikreglerna och trafikljus mera förpliktande än övriga trafikanordningar. Den som kör fordon i trafiken ska känna till och följa vägmärkena och övriga trafikanordningar. Det är också nödvändigt för fotgängarna och cyklisterna att känna till vägmärkena och anordningarna.

Kommunen svarar för trafikljus på kommunens område.

Tillstånd till tillfällig trafikreglering ges för gator av kommunen (via tjänsten www.lupapiste.fi ) och för allmänna vägar av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Beträffande enskilda vägar ges tillstånd av den enskilda vägens väglag eller vägdelägarna tillsammans.

Vägmärken

På gatuområden, torg och andra trafikområden svarar kommunen för vägmärkena. På allmänna vägar är det NTM-centralen och på enskilda vägar väglaget eller vägdelägarna tillsammans. Anmälningar om skador på vägmärkena i kommunen (ofog, kollisioner, märken som fallit m.m.) kan göras via responssystemet.

För uppsättande av bestående trafikregleringsanordningar, så som t.ex. vägmärken på enskilda vägar, behövs kommunens tillstånd. Tillståndsansökan skickas till kommunens registratur: Som bilaga till ansökan ska fogas en utredning om trafikregleringsanordningen som ansöks om, en karta samt väglagets beslut om ansökan. Om ett väglag inte grundats, behövs alla vägdelägares samtycke för att skaffa och sätta upp trafikregleringsanordningen.

Initiativ om vägmärken ifråga om kommunens gator ska skickas till kunnossapito@kirkkonummi.fi

Trafikregler
Trafikmärken
Cyklistens trafikregler
Trafikskyddet

Vägtrafiklagen

23 § Situationshastighet

Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver med beaktande bland annat av vägens skick, vädret, föret, sikten, fordonets belastning och lastens art samt trafikförhållandena.  Hastigheten skall vara sådan att föraren behåller herraväldet över fordonet.  Fordonet skall kunna stannas på den del av den framförvarande körbanan som föraren kan överblicka och i alla situationer som kan förutses. Före avbländning från helljus till halvljus skall hastigheten anpassas till de nya siktförhållandena.

Föraren skall anpassa fordonets hastighet så, att andra vägtrafikanter inte i oskälig mån utsätts för smuts- eller grusstänk.

30 § Försiktighet gentemot den lätta trafiken

Vid möte med eller omkörning av gående, cyklist eller mopedist skall förare av fordon lämna denne ett med beaktande av fordonets storlek och hastighet tryggt utrymme på vägen.

Förare skall iakttaga särskild försiktighet då han närmar sig stannad skolskjutsbil, buss eller spårvagn samt barn, åldringar, handikappade eller andra som har uppenbara svårigheter att reda sig tryggt i trafiken.

32 § Skyddsvägsregler för förare

Förare av fordon som närmar sig skyddsväg skall köra med sådan hastighet att han vid behov kan stanna före skyddsvägen.  Föraren skall lämna fri passage åt gående som befinner sig på skyddsvägen eller står i beråd att beträda denna.

Har fordon eller spårvagn stannat framför en skyddsväg eller skymmer fordonet eller spårvagnen sikten över skyddsvägen, får fordonet eller spårvagnen ej omköras utan att den omkörande stannat, om det inte finns en refug eller ett fritt körfält mellan den omkörande och den omkörde.