Välj en sida
kirkkonummi

Anvisningar för ansökan om åtgärdstillstånd för jordvärmebrunn

Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar via tjänsten Lupapiste.fi

Ansökningshandlingar

Besittning av byggplatsen

  • Ifall sökande inte har lagfartsbevis, ska kopia av köpebrev eller hyresavtal fogas till ansökan.
  • Om sökanden är ett företag, ska till ansökan dessutom fogas handelsregisterutdrag och protokoll från styrelsens sammanträde, där beslutet om ansökan av projektet framgår.

Skriftligt samtycke av grannen

  • Behövs om värmebrunnen ligger på mindre än 7,5 meters avstånd från granntomtens gräns.

Lägesritning

  • Situationsplan/karta, ur vilken framgår värmebrunnens läge, avståndet från närmaste gräns och byggnad, samt på mindre än 50 meters avstånd belägna vattenbrunnar och värmebrunnar.

Saker att beakta i planeringen

Miljöguide 2013, Energibrunn. Att utnyttja jordvärme i småhus (på finska)

Tabell 1. Rekommenderade minimiavstånd från energibrunnens borrhål till olika objekt. Lämpliga avstånd kan variera beroende på borrhålets lutningsvinkel, grundvattnets strömningsförhållanden och jordmånen. (Källa: Ympäristöopas 2013: Energiakaivo, s. 25).

Objekt: Rekommenderat minimiavstånd:
Energibrunn 15 m*
Värmeledningar och fjärrvärmeledningar 3 m**
Bergborrbrunn 40 m
Ringbrunn 20 m
Byggnad 3 m
Fastighetens gräns 7,5 m*
Utloppsställe för fastighetsspecifikt avloppsreningsverk Alla avloppsvatten 30 m, gråa vatten 20 m
Avlopp och vattenledningar 3 m (egna rör) – 5 m (andras rör)**
Tunnlar och grottor 25 m, avståndet utreds från fall till fall

* när borrhålet är lodrät

** avståndet beror på jordmånens kvalitet, grävdjupet och rör som placeras i schaktet

Efter borrningen, före ibruktagningen

Efter borrningen bör man av de kommunala tomt- och geoinformationstjänsterna begära lägessyn, vid beställning meddelas lovbeteckningen.

Protokoll över borrningen ska tillställas byggnadstillsynen (www.lupapiste.fi)