Välj en sida
kirkkonummi

Bidrag till hem och skola-föreningar

Bidrag till Hem och skola-förenBidrag till Hem och Skola -föreningar inom grundskola år 2023ingar inom grundskola år 2023

Bidrag till Hem och skola-föreningar inom grundskola år 2023

Kommunfullmäktige har i samband av sitt sammanträde 12.12.2022 § 109 vid behandlingen av budgeten 2023 godkänt bidragen för suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta och svenska nämnden för fostran och utbildning.

I budgeten för svenska nämnden för fostran och utbildning 2023 har det reserverats 3000 euro för understödjande av olika föreningar. Ansökningstid 25.5.-15.6.2023 kl. 12.00.

Medlen delas ut så att varje Hem och skola-förening inom grundutläggande utbildning får ett grundbelopp på 300 euro och det återstående beloppet delas ut enligt skolans elevantal.

Bidrag beviljas till registrerade Hem och skola-föreningar. Om föreningen representerar vårdnadshavare till elever i flera skolor ska detta nämnas i föreningens stadgar. I detta fall beviljas bidraget skolvis. Om skolan inte har en registrerad Hem och skola-förening uppmuntras vårdnadshavarna att grunda en sådan.

Hem och skola-föreningarna söker bidrag med den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningarna tillställs kommunen senast 15.6.2023 kl. 12.00. Försenade ansökningar beaktas inte.

Bidrag till Hem och Skola -föreningar inom grundskola år 2023

Förfrågningar riktas till planerare Aleksiina Raja tfn 040 126 9793 eller per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi