Välj en sida
kirkkonummi

Kolabacken

Situation: Lagakraftvunnen (17.2.2023)

Kolabacken

Detaljplanen för Kolabacken togs in i planläggningsprogrammet för åren 2019-2023 på kommunfullmäktiges beslut 16.12.2019 § 121 på basis av sin näringslivspolitiska betydelse. Projektet baserar sig på ett planläggningsinitiativ som lämnades till kommunen hösten 2019 för planläggning av en stor datacentral (storleksklass 100 MW) i Sundsberg på området mellan tätorterna Masaby och Sarvvik. Ring III, Västerleden och Sundsbergsvägen avgränsar området som med tanke på trafiken ligger på en lättillgänglig plats. Projektet har förutom en näringslivspolitisk dimension också en klimatpolitisk, eftersom Kyrkslätt som en HINKU-kommun strävar efter att genom sitt agerande minska till koldioxidavtryck.

Huvudmål med projektet är att göra upp en detaljplan som gör det möjligt att i etapper bygga en stor datacentral med mångsidiga verksamhetslokaler för företag och tekniska funktioner som anknyter till centralens verksamhet. Syftet med planeringen är att också utreda de närliggande områdena Viltskogens och Ingvalsportens koppling till området. I detaljplanen förbereder man sig på att i liten mån ändra VL-området i den söderom belägna detaljplanen för Viltskogen för företagsverksamhetens behov.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2021-2022, projektkort


Lagakraftvunnen 17.2.2023

planekarta 3451

Besvär anfördes över kommunfullmäktiges beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 14.10.2022. Besvärstillstånd över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut har sökts hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat ansökan om besvärstillstånd 10.2.2023, så detaljplanen för Kolabacken har vunnit laga kraft.

Helsingfors förvaltningsdomstol har 14.10.2022 gett sitt beslut angående besvären över godkännandet av detaljplanen för Kolabacken. Detaljplanen för Kolabacken godkändes i kommunfullmäktige 30.8.2021 (§ 93). Förvaltningsdomstolen har i sitt beslut förkastat besvären.

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut kan överklagas genom besvär till högsta förvaltningsdomstolen, detaljplanen vinner således inte laga kraft förrän den ifrågavarande besvärstiden löper ut.

Kyrkslätts kommuns utlåtande om kommunalbesvären gällande godkännande av detaljplanen för Kolabacken
Kommunstyrelsen 08.11.2021 § 501

Besvär har lämnats in hos Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunfullmäktiges beslut 30.8.2021 § 93 om godkännande av detaljplanen för Kolabacken.

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §
Kommunfullmäktige 30.8.2021 § 93     planekarta ritningsnummer 3451
Kommunstyrelsen 21.6.2021 § 266
Samhällstekniska nämnden 17.6.2021 § 86

———————————————

Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § 8.3. – 9.4.2021

En presentationsvideo om planen, berättelse på svenska, u. 12 minuter

Karta (ritningsnr. 3415)

Detaljplanebeteckningar och bestämmelser 

Detaljplanebeskrivning

Bilagor 1-7, s. 1-18

Bilagor 1-7, s. 19-24

Bilaga 8, Ilmastoselvitys

Bilaga 9, bemötanden

Kommunstyrelsen 8.2.2021 § 30 , ritning nr 3415
Samhällstekniska nämnden 28.1.2021 § 3, ritning nr 3415

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden (8.3. – 9.4.2021) löper ut.

Planläggarens telefontid hålls tisdag 23.3.2021 13.00-16.00 och fredag 26.3.2021 kl. 9.00-12.00. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi, tfn 040 538 9587.

—————————————————————————————————-

Beredningsskede: Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 62 § och MBF 30 § 25.6 – 4.9.2020

En presentationsvideo om planen på finska, u. 15 min.

Karta (ritn.nr 3413)

Planebestämmelser

Detaljplanebeskrivning

Bilagor

Samhällstekniska nämnden 28.5.2020 § 59


Inledningsskede: 

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 27.2.2020 (§ 30).

Anhängiggörande 15.4.2020 kungörelse

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587