Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Skolorna / Närskola och anvisande av närskola
kirkkonummi

Närskola och anvisande av närskola

Obs! På grund av sommarlovet behandlas inga ansökningar från nya elever under juli. Blanketter som fylls i under juli kommer att behandlas direkt i början av augusti.

Eleverna inom den grundläggande utbildningen går i regel i sin närskola. Närskolan bestäms enligt den bostadsadress eleven har i befolkningsregistret då han eller hon anmäls till skolan. Om vårdnadshavarna bor på olika adresser, ska de i samförstånd beslut om vilken skola eleven anmäls till.

Efter att eleverna har anmält sig till skolan fattar rektorerna beslut om antagningen till skolorna och besluten skickas till vårdnadshavarna.

Elevantagningen inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen följer, så långt som möjligt, de storområden som uppgjorts:
• södra Kyrkslätt
• västra Kyrkslätt
• östra Kyrkslätt
• norra Kyrkslätt

Ansökan till annan skola än närskola

Elever har en möjlighet att ansöka om intagning också till en annan skola än sin närskola. Vårdnadshavaren ansöker genom att fylla i blanketten för ansökan till en sekundär skola. Skolans rektor svarar på frågor om eleveplatserna i skolan och är också den som fattar beslutet utgående från de principer som Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen har beslutat om.

Om eleven går i en annan skola än i sin närskola, svarar elevens vårdnadshavare för skolskjutsarna.

OBS! Om det gäller en elev som flyttar till kommunen, bör man först ta kontakt med skolan och sedan fylla i blanketten för anmälan till skolan.

Tvåspråkiga elever

Om barnet kan finska och svenska lika bra, kan vårdnadshavaren besluta om barnet ska gå i finsk eller svensk skola.

Elevantagningen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har delats in i tre områden:

  • Masaby (östra området)
  • Centrum (centrum och södra området)
  • Veikkola (norra området).

Inom varje område finns en enhetsskola med årskurserna 1–9, som samarbetar med de skolor på området som har årskurserna 1–6. Skolorna Jokirinteen koulu, Veikkolan koulu och Nissnikun koulu är enhetsskolor med årskurserna 1–9.

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens beslut 29.11.2017 § 32: Principer för antagning av elever inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen: anvisande av närskola och antagningsförfarandet vid ansökan om plats i sekundärskola

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens beslut 11.4.2018 § 18 Precisering av kriterierna för antagning av elever till sekundär skolplats inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Länk till karttjänst med närskolorna

Ansökan om rätt att gå i annan skola än egen närskola

Ytterligare information:
Emmi Wentzien, tfn. 040 126 9299

E-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi