Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Delta och påverka / Kommuninvånarinitiativ
kirkkonummi

Kommuninvånarinitiativ

Enligt kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet

Ett kommuninvånarinitiativ kan lämnas av en enskild kommunmedelm eller av flera tillsammans, dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga (Kommunallag 410/2015 23 §). Initiativet formuleras fritt och lämnas skriftligt. Namnlösa initiativ behandlas inte. Ett initiativ är inte en fråga! I kommunen behandlas ett initiativ av den myndighet vars verksamhetsområde initiativet gäller.

Initiativtagaren informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet. Fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenheter och om de åtgärder som har vidtagits på basis av initiativen.

Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes. Därtill kan minst fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år ta initiativ till en folkomröstning. Se www.invanarinitiativ.fi

Du kan göra och skicka invånarinitiativet till kommunen

  • genom att fylla i och skicka in kommunens initiativblankett.
  • genom att fylla i och skicka blanketten på sidan www.invanarinitiativ.fi. På invånarinitiativsidan kan du samla in underskrifter av andra kommuninvånare som stöd för ditt initiativ.
  • genom att posta initiativet till kommunen på adressen: Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Registraturen registrerar alla initiativ, som inkommit till kommunen, och sänder dem vidare till berörda kommunal myndighet.

OBS! Om du vill ge kommunen eller en kommunal tjänsteman respons, ställa en fråga eller framföra ett önskemål, använd responsblanketten, inte initiativblanketten.