Välj en sida
kirkkonummi

Varifrån och hur mycket?

Skogarna delas in i följande bruksklasser:

1 Tätortsskogar

Tätortsskogar ligger i närheten av byggd eller planerad tät bosättning. Invånarna använder tätortsskogarna för rekreation på kvällar och veckoslut. I planerna har tätortsskogarna anvisats med beteckningen V, EV eller MU (rekreationsområde, park, lekpark, närrekreationsområde, idrotts- och rekreationstjänster, ströv- och friluftsområde, badstrandsområde eller skyddsgrönområde, jord- och skogsbruksområde med särskilt behov att styra friluftslivet). Tätortsskogar kan också omfatta s.k. landskapsskogar. I vården av landskapsskogarna är syftet att växa bastanta träd.

  • närskogar, 465 ha
    frilufts- och rekreationsskogar, 770 ha
    skyddsskogar, 71 ha

2 Skogar med naturvärden och skyddade skogar, 320 ha

Skogar med naturvärden och skyddade skogar ligger antingen på ett grundat skyddsområde eller har annars en skyddsstatus som fastställts officiellt. I tätorts- och ekonomiskogar kan finnas till sitt område små naturobjekt som har vårdmål som hör till bruksklass 2. Naturobjekt är skogsområden som har speciella naturskyddsvärden. Skyddsvärden behöver inte nödvändigtvis grunda sig på skogslagen eller naturvårdslagen. Det kan vara fråga om till exempel häckningsområden för fåglar, förekomst av sällsynta växter, flygekorrarnas rast- och förökningsplats eller skogar invid bäckar. Det kan också vara fråga om en åker eller ett skogsbete som inte odlas och som har en stor betydelse som område där fåglar och många viltdjur kan söka föda.

3 Ekonomiskogar, 174 ha

Ekonomiskogar är skogar som vårdas enligt principerna för vård av ekonomiskogar och som har knappast något rekreations- eller strövbruk. Inte heller befolkningsökning i kommunen, spridning av bosättningen eller värnande om naturens mångfald för tillfället förutsätter att ekonomiskogar tas i eller reserveras för annat bruk. I planen har ekonomiskogarna vanligen anvisats med beteckningen M (jord- och skogsbruksdominerat område). I ekonomiskogar kan finnas naturobjekt. Naturobjekten vårdas enligt bruksklass 2.

Kartbilagor på finska: norra, central och södra Kyrkslätt.