Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Planering / Framlagda förslag till planer

Framlagda förslag till planer

Markanvändnings- och byggförordningen förutsätter att ”Ett förslag till gatuplan skall i kommunen hållas offentligt framlagt under minst 14 dagar. Intressenterna har rätt att göra anmärkning mot förslaget. Anmärkningen skall ges in till kommunen före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt. § 43.

Alla anmärkningar besvaras skriftligt i beslutet om godkännande av planförslaget och delges den som lämnat anmärkningen. Till anmärkningen bör kontaktuppgifterna till den som gjort anmärkningen bifogas.

Efter framläggningen godkänner chefen för kommunalteknik planerna med ett tjänsteinnehavarbeslut. Beslutet är framlagt under tjänstetid måndagen efter att beslutet fattats i det allmänna datanätet. Efter detta delges beslutet kommunaltekniska nämnden för övervakning. Beslutet om godkännande kan överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 30 dagar och den räknas från det att parten får del av beslutet, dock denna dag inte medräknad.


Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till gatuplaner

Följande förslag till gatuplan hålls offentligt framlagda 20.11–04.12.2023. Förslagen till
planer kan ses på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400
Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö >
Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer

Detaljplanen för Stationsområdet, 3 skedet, Munkkulla/ Centrum II detaljplan,
Detaljplanen Stationsområdet, 2 skedet, detaljplanen för Magasinvägen och Ändring av
detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203, gällande följande gator:

 • Munkkullavägen på avsnittet Munkgränden–Munkkulla bro
  Detaljplanen för Stationsområdet, 3 skedet, gällnade följande gator:
 • Åvägen
 • Ågränden
 • Munkstigen

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts
kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 6.11.2023

Hannu Ruhanen
projektchef
Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna

Förslag till planer (pdf.)

Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till gatuplaner

Följande förslag till gatuplan hålls offentligt framlagda 4.-18.12.2023. Förslagen till
planer är på nytt framlagda på grund av ändringarna i dem. Förslagen till planer kan ses
på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på
kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö >
Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer

Tollsbackens detaljplaneområde, följande gator:

 • Tollssvängen
 • Tollsbacken, pålarna 0-75
 • Gamla Hindersbyvägen, pålarna 1295-1485

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts
kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 20.11.2023

Hannu Ruhanen
projektchef
Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna

Förslag till planer (pdf.)

Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till gatuplaner

Följande förslag till gatuplan och parkplan hålls offentligt framlagda 4-18.12.2023. Förslagen till planer kan ses på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer

Detaljplaneområdet för centrala områden i Veikkola:

 • Parkeringsområdet bredvid tennisplanerna på Impivaarastigen

Detaljplaneområdet för Veikkola centrum:

 • Sportstigens parkeringsområde

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 21.11.2023

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna

Förslag till planer (pdf.)