Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Planläggning / Kyrkslätts planläggningsprocess
kirkkonummi

Kyrkslätts planläggningsprocess

Kyrkslätts planläggningprocess schema

I planläggningsöversikten som uppgörs årligen informeras om de planprojekt som är anhängiga och om de som anhängiggörs inom den närmaste tiden i Kyrkslätts kommun och Nylands förbund. Dessutom berättas där kort om kommunens andra markanvändningsprojekt och trafikplanering samt ur kommunens perspektiv betydande regionalt samarbete.

Uppgifter om planprojekten fås förutom i planläggningsöversikten i planläggningsprogrammet

Schema av planeringssystemet för markanvändning

I markanvändnings- och bygglagen (MBL)  bestäms om planeringssystemet för markanvändning. Systemets princip är enkel: en mer omfattande och översiktlig plan styr den detaljerade planläggningen.

De riksomfattande målen för områdesanvändning är ett styrredskap med hjälp av vilka man ger riktlinjer för frågor angående betydande områdesanvändning för utvecklingen i hela landet. Målen berör bl.a. region- och samhällsstruktur, kvalitet på livsmiljön, förbindelsenät, energiförsörjning, natur- och kulturarv samt utnyttjande av naturresurser. I sektorfrågorna angående Helsingforsregionen koncentrerar man sig på att förenhetliga samhällsstrukturen, såsom förtätande av centran och stationsplatser samt förbättrande av förutsättningarna för kollektivtrafiken. Genomförande av de riksomfattande områdesanvändningsmålen ska främjas på alla plannivåer.


En landskapsplan är en allmän plan för användningen av områden inom ett landskap. I den presenteras principerna för användningen av områden och behövliga områden för utvecklande av landskapet och den enskilda kommunen. Planen fungerar som instruktion i utarbetandet av general- och detaljplaner men gäller inte på områden med general- eller detaljplan med rättsverkningar. För uppgörande av landskapsplanen som gäller Kyrkslätt ansvarar Nylands förbund och landskapsfullmäktige ansvarar för fastställande av den.


En generalplan uppgörs för hela kommunen eller för en del av den och då kallas den delgeneralplan. I Kyrkslätts kommun gäller generalplaner med rättsverkan. Skärgårds- och kustområdena berörs av en delgeneralplan och på de övriga områdena av Kyrkslätts generalplan 2020. Därtill har markanvändningen preciserats med delgeneralplaner på områdena i Vecklax, Lappböle, Bro-Kolsarby, Hindersby, Kommuncentrum etapp 1 och etapp 2, Masaby, Jorvas och Ingvalsby samt Gesterby och Smedsby. Kommunen utarbetar och godkänner generalplanen.


Detaljplanen är den mest detaljerade planformen som skapar förutsättningar för byggande på tätorter eller andra områden på vilka tätare bebyggelse planeras. I detaljplanen bestäms bl.a. användningsändamålet och byggrätten för kvarter samt exempelvis byggnadernas våningshöjd och placerande av byggnaderna på tomten. Bestämmelserna kan variera på olika tomter i ett kvarter. Ofta kompletterar också kvalitets- och miljöanvisningar samt bygganvisningar detaljplanen. Kommunen utarbetar och godkänner detaljplanen.


Stranddetaljplanen är en detaljplan som ska styra och ordna främst fritidsbosättning på strandområdena. Planen uppgörs oftast på begäran av markägaren och kommunen godkänner planen.

Aktuellt

Markanvändnings- och bygglagen revideras
Läs mer om revisionen.

Nylandsplanen 2050
Läs mer om Nylandsplanen 2050.