Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Att börja skolan / Skolresor
kirkkonummi

Skolresor

Eleverna inom den grundläggande utbildningen har rätt att på vissa villkor få avgiftsfri skolskjuts som ordnas av kommunen.

Elever som inleder sin skolgång på hösten 2024 ansöker om skolskjuts 8.4.-26.4.2024

Avgiftsfri skolskjuts kan sökas på någon av följande grunder då eleven går i närskolan som kommunen anvisat:

 • Eleven i årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen har en skolväg som i ena riktningen är längre än fem kilometer (5 km).
 • Skolvägen eller en del av den är för farlig. Skolvägens farlighet bedöms med hjälp av systemet Koululiitu.
 • Skolvägen är för svår eller ansträngande.

Skolskjuts ordnas i första hand genom att bevilja eleven resekort för kollektivtrafik. Beställningstrafik, dvs. skoltaxi eller abonnerad buss, används alltid i andra hand.

Till vårdnadshavaren kan också betalas transport- eller ledsagarbidrag. För barn i förskolan betalas alltid stöd för ledsagande.

Med skolväg avses vägen från elevens i befolkningsregistret angivna bostad till närskolan. För en elev i delad vårdnad ordnas den lagstadgade skolvägen alltså endast från den adress som anges i befolkningsregistret.

Man anhåller alltid skilt om rätt till avgiftsfri skolskjuts eller understöd för ledsagande på en elektronisk blankett.

Kouluun.fi

Inom Kyrkslätts skolskjutsar (taxielever) används Movit-tjänsten, som är ett elektroniskt styrningssystem som utvecklats för planeringen av persontransporter.

Kouluun.fi är en av Movit utvecklad service som ger vårdnadshavarna möjlighet att själv annullera elevens skolskjutsar. I servicen finns följande information:

– Transportens avgångstid
– Transportens avgångsplats
– Namn på bil och/eller chaufför som utför transporten

Informationen visas alltid i realtid.Transporter kan granskas två veckor framöver. Vårdnadshavaren avbeställer skjutsen själv direkt i kouluun.fi-tjänsten (exempelvis frånvaro: resa eller sjukdom eller föräldrarna skjutsar barnet). Obs! Om skjutsen avbeställts felaktigt, ska detta omedelbart meddelas per sms till nummer 045 739 60374.

Information för kouluun.fi

Ansökan och ansökningstid

Elever som inleder sin skolgång på hösten 2024 ansöker om skolskjuts 8.4.-26.4.2024.

Elever som övergår från de lägre årskurserna till de högre årskurserna och de elever vars beslut om skolskjuts går ut, ska ansöka om avgiftsfri skolskjuts under våren. Vårdnadshavaren ska också kontrollera (tidigare beslut) i Wilma hur länge elevens avgiftsfria skolskjuts är i kraft. Skolskjuts kan i övrigt ansökas kontinuerligt.

Ansökningstiden för ledsagarbidrag är samma som ansökningstiden för skolskjuts. Det pågående året ledsagarbidrag betalas två gånger om året: för vårterminen i juni och för höstterminen i december.

Kyrkslätts skolskjutsanvisningar:

Skolskjutsanvisningar

Ansökan om skolskjuts

Skolskjutsprinciperna

Läs mera om skolskjutsar inom förskoleundervisningen.

Principer för skolskjuts

Om eleven är berättigad till skolskjuts, beviljar kommunen eleven i regel ett resekort till kollektivtrafik. Helsingforsregionens trafik, HRT, svarar för kollektivtrafiken på Kyrkslätts kommuns område. Resekortet kan avhämtas på den egna skolans kansli veckan innan skolan börjar.

Kommunen ordnar beställningstransport (taxi) för de elever som inte kan utnyttja allmän kollektivtrafik eller som har ett hälsoskäl som förutsätter taxiskjuts (läkarintyg) eller vars skolväg har klassificerats som för farlig.

Anvisning

Skolskjuts ordnas inte nödvändigtvis för hela skolvägen.

 • En del av skolvägen kan utgöras av ett avsnitt där eleven färdas själv.
 • Skolskjuts kan också ordnas så att eleven använder olika former av transportmedel under skolresan.
 • Eleven kan t.ex. färdas en del av sin skolväg till fots, med buss och med taxi.
 • Beställningstrafiken hämtar eleven på avhämtningsstället som i förväg bedömts vara tryggt.

I beställningstrafik (taxi eller abonnerad buss) används beräknade tidtabeller som planerats för rutterna.

 • Eleven ska vara på den överenskomna avhämtningsplatsen 5 minuter före avtalad tid.
 • Beställningstrafiken väntar inte på en elev som försenar sig från en överenskommen tidtabell.
 • Om eleven försenar sig från transporten ordnas ingen separat transport.
 • Vårdnadshavaren meddelas om skjutsen av någon anledning försenas från den överenskomna tidtabellen.
 • Kom ihåg att annullera skjutsen för de dagar som barnet inte behöver den.
 • Beställningstrafikens transporter avgår från skolan så att eleverna har ungefär tio minuter tid att förflytta sig till skolskjutsen.

Skolskjuts beviljas inte om eleven

 • går i en annan skola än i sin närskola
 • är i grundläggande utbildning med prioritering (t.ex. musikklass) i en annan skola än i sin närskola
 • deltar i frivillig eftermiddagsklubb.

Skolskjutsarna

Elever med HRT-busskort:
tfn 040 1269 192
kl. 7.30 – 14.30
e-post: koulukuljetus@kirkkonummi.fi

Beställningstrafik, skoltaxi:
tfn 040 1269 192
kl. 7.30 – 14.30
SMS 045 739 60374
e-post: koulukuljetus@kirkkonummi.fi