Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslätts kommun medskapar digitalisering av planläggningen

Datamodeller, maskinläsbarhet och strukturella data är dagens metoder för att sätta fart på digitaliseringen av den offentliga sektorn. I Finland främjas datamodellbaserad planläggning genom lagstiftning som kommer att förutsätta att kommunerna producerar datamodellbaserade detalj- och generalplaner senast år 2029.

I kommunernas och programleverantörernas gemensamma KAATIO-projekt tillämpades en nationell plandatamodell för första gången i programvaror för planläggning. Sammanlagt 16 kommuner och åtta IT-företag deltog. Projektet fullföljdes i medskapande anda: Programleverantörerna införde i sina program nya funktioner för producerande av datamodellbaserade planer i samarbete med pilotkommunerna.

KAATIO gav många sakkunniga inom kommunplanläggning och geografisk information samt programleverantörer en utsiktsplats i spetsen för utvecklingen av datamodellbaserad planläggning. För flera av deltagarna var datamodellbaserad planläggning någonting nytt. Metoderna för medskapande som utnyttjats i projektet uppmuntrade till delning av information, erfarenheter och kunskap samt hjälpte alla deltagare att föreställa sig framtiden för datamodellbaserad planläggning till den hörande behov och utmaningar.

Ur planläggningsperspektiv innebär övergången till uppbyggnad på datamodell förändringar förutom när det gäller verktyg också med i planeringsarbetet. Planbestämmelserna utarbetas i framtiden i strukturerad och maskinläsbar form genom att tillämpa på förhand bestämda koduppsättningar. Det här fordrar en ny typ av tänkande då planbestämmelserna som ofta beskrivs med ord styckas i delar och sammanställs genom att tillämpa datamodellen.

Resultaten av KAATIO-projektet visar att den nationella plandatamodellen kan tillämpas inom planläggningen i kommunerna. Programmen bör ändå vidareutvecklas så att de på bästa möjliga sätt betjänar planläggningens behov. Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid användbarhet och effektivitet, så att övergången till datamodellbaserad planläggning kan fullföljas med rimliga kostnader och resurser. Det är klart att kommunerna i övergångsskedet ändå behöver extra resurser.

Plandatamodellens fördelar för kommunen har genom projektet blivit klarare. Till exempel automatisering av dataöverföringen mellan myndigheter kommer att minska det manuella arbetet, då man kan avstå från överföring av filbaserade data. På längre sikt kan man få fördelar också av nya analys- och simuleringsapplikationer som tillämpar plandatamodellen och till exempel artificiell intelligens.

Kommunplanläggarna anser att det är särskilt viktigt hur plandatamodellen betjänar slutanvändaren av uppgifterna, särskilt kommuninvånare och beslutsfattare. Den officiella med lagen förenliga planen kommer fortfarande att skrivas ut i form av en traditionell plankarta i pdf-format. Datamodellen gör det ändå möjligt att planinformation kommer att publiceras via olika digitala visningstjänster.

KAATIO-projektet upphörde 31.10.2023. Projektets slutrapport och annat material som publicerats under projektet finns att få på bloggen på adressen https://kaatio.wordpress.com. Utvecklingen av plandatamodellen fortsätter i andra nationella utvecklingsprojekt under ledning av miljöministeriet och Finlands miljöcentral.