Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om specialdiet

Barn i småbarnspedagogiken och skolelever erbjuds vid behov specialdiet som krävs av vård av sjukdom eller av religion.

Småbarnspedagogikens och skolans allergianvisningar motsvarar det riksomfattande allergiprogrammet som betonar stödjande av hälsan. I enlighet med programmet ska dessa inte behandlas genom att man undviker ämnena utan genom att man i stället utsätter sig för dem och gradvis ökar toleransen. På så sätt uppnår man fortare bättre allergihälsa; allergisymtomen blir lindrigare, onödiga dieter där man undviker födoämnen kan upplösas snabbare och barnets kost blir mångsidigare och matlagningen lättare. Verksamhetsmodellen kräver attitydförändring och träning.

Födoämnesallergier

Enligt det riksomfattande allergiprogrammet utesluts i kosten endast de födoämnen som konstaterats orsaka barnet sådan olägenhet att det är motiverat att utesluta dem även i daghemskosten. Man behöver inte undvika födoämnen som orsakar lindriga symtom.

Lindriga symtom är bl.a.:
• klåda eller sveda i munnen
• svullnadskänsla utan andningssvårigheter
• hudrodnad

Födoämnen som orsakar kraftiga/mycket kraftiga symtom ska fortfarande undvikas och exponering/kontroller utförs enligt överenskommelse på sjukhus eller enligt behandlande läkares anvisningar. Om ditt barn har matallergi och ni inte fått anvisningar om hur dieten upplöses, ta kontakt med den behandlande läkaren för att få anvisningar. Matallergier som orsakar kraftiga symtom beaktas i dagvården.

Meddelandet gällande matallergier är i kraft högst ett verksamhetsår i taget, eftersom matallergier ofta försvinner då barnet växer. Målet är att begränsningarna har upplösts på ett lämpligt sätt då barnet når skolåldern.

Laktosintolerans är sällsynt bland barn under skolåldern. Maten som Kyrkslätts kosthållsservice serverar är laktosfri.

Föräldrarnas meddelande räcker då det är fråga om religiösa skäl eller barnet följer en vegetarisk diet. Den vegetariska kosten som erbjuds är lakto-ovo-vegetarisk. Andra vegetariska matalternativ erbjuds inte.

Förutsättningar och anvisningar

Specialdieter
– Specialdiet som fordras med anledning av sjukdom genomförs på basis av läkarintyg. För specialdieten ifylls alltid en elektronisk anmälan om specialdiet i vilken antecknas uppgifterna i läkarintyget.

För anmälan svarar vårdnadshavarna när barnet börjar i skolan eller i dagvården eller flyttar från en enhet till en annan.

– Uppgifterna om specialdieter uppdateras årligen i början av höstterminen.
– Vårdnadshavarna ska meddela om ändringar i kosten helst på en elektronisk blankett som skickas elektroniskt till daghemsföreståndaren och köket. Den elektroniska blanketten kan också skrivas ut och lämnas in till daghemsföreståndaren och köket.

Vid behov kan en förhandling ordnas då vårdrelationen inleds för att diskutera barnets diet. Om det finns oklarheter i specialdietsärenden avgörs frågan enligt de riksomfattande medicinska / näringsmässiga rekommendationerna.

1/2016 Allergiarbetsgruppen
Specialdieter och matbegränsningar inom småbarnspedagogiken

Blankett för anmälan om specialdieter

Allergi-, hud- och astmaförbundet rf:s webbplats