Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om specialdiet

Barn i småbarnspedagogiken och skolelever erbjuds vid behov specialdiet som krävs av vård av sjukdom eller av religion.

Småbarnspedagogikens (daghem och familjedagvård) allergianvisningar motsvarar det riksomfattande allergiprogrammet som betonar stödjande av hälsan. I enlighet med programmet ska dessa inte behandlas genom att man undviker ämnena utan genom att man i stället utsätter sig för dem och gradvis ökar toleransen. På så sätt uppnår man fortare bättre allergihälsa; allergisymtomen blir lindrigare, onödiga dieter där man undviker födoämnen kan upplösas snabbare och barnets kost blir mångsidigare och matlagningen lättare. Verksamhetsmodellen kräver attitydförändring och träning.

Födoämnesallergier

Enligt det riksomfattande allergiprogrammet utesluts i kosten endast de födoämnen som konstaterats orsaka barnet sådan olägenhet att det är motiverat att utesluta dem även i daghemskosten. Man behöver inte undvika födoämnen som orsakar lindriga symtom.

Lindriga symtom är bl.a.:
• klåda eller sveda i munnen
• svullnadskänsla utan andningssvårigheter
• hudrodnad

Födoämnen som orsakar kraftiga/mycket kraftiga symtom ska fortfarande undvikas och exponering/kontroller utförs enligt överenskommelse på sjukhus eller enligt behandlande läkares anvisningar. Om ditt barn har matallergi och ni inte fått anvisningar om hur dieten upplöses, ta kontakt med den behandlande läkaren för att få anvisningar. Matallergier som orsakar kraftiga symtom beaktas i dagvården som förut.

Intyget gällande matallergier är i kraft högst ett verksamhetsår i taget, eftersom matallergier ofta försvinner då barnet växer. Målet är att begränsningarna har upplösts på ett lämpligt sätt då barnet når skolåldern.

Laktosintolerans är sällsynt bland barn under skolåldern. Maten som Kyrkslätts kosthållsservice serverar är laktosfri.

Föräldrarnas meddelande räcker då det är fråga om religiösa skäl eller barnet följer en vegetarisk diet. Den vegetariska kosten som erbjuds är lakto-ovo-vegetarisk. Andra vegetariska matalternativ erbjuds inte. Meddelandet skickas in via en elektronisk blankett.

Förhållanden

Specialdieter
– För specialdieter på grund av sjukdom krävs läkarintyg som kan bifogas till den elektroniska blanketten.
– Vid långvariga sjukdomstillstånd (t.ex. diabetes och celiaki) räcker det med hälsovårdarens meddelande på en elektronisk blankett.

Anvisning

Ytterligare information till dagvården/kosthållsservicen om ert barns matbegränsningar
För specialdieter på grund av sjukdom krävs alltid läkarintyg. Intyget lämnas in till daghemsföreståndaren/familjedagvårdsledaren. Daghemsföreståndaren/familjedagvårdsledaren skickar läkarutlåtandet även till rådgivningens hälsovårdare. På så sätt försöker vi för vår del försäkra att barnets näringstillstånd inte äventyras.

Specialdieter meddelas via den elektroniska blanketten.

För anmälan och inlämning av intyg svarar vårdnadshavarna när barnet börjar i skolan eller i dagvården eller flyttar från en enhet till en annan.

– Uppgifterna om specialdieter uppdateras årligen i början av höstterminen.
– Läkarintyg över specialdiet lämnas in som bilaga till den elektroniska blanketten.
– Vårdnadshavarna ska meddela om ändringar i kosten helst på en elektronisk blankett som skickas elektroniskt till skolhälsovårdaren eller daghemsföreståndaren och köket. Den elektroniska blanketten kan också skrivas ut och lämnas in till skolhälsovårdaren eller daghemsföreståndaren.Vid behov kan en palaver ordnas då vårdrelationen inleds för att diskutera barnets diet. Om det finns oklarheter i specialdietsärenden avgörs frågan enligt de riksomfattande medicinska / näringsmässiga rekommendationerna.

http://www.allergiaterveys.fi/fi/etusivu.html

Länk till den elektroniska blanketten för anmälan om specialdieter

1/2016 AllergiarbetsgruppenSpecialdieter och matbegränsningar inom småbarnspedagogiken