Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Underhåll / Sommarunderhåll
kirkkonummi

Sommarunderhåll

Kyrkslätts kommun svarar för underhållet på gator och torg samt gång- och cykelleder på allmänna områden.
Kommunen ansvarar dessutom för underhållet på de enskilda vägar om vars skötsel det har ingåtts ett avtal.
För sommarunderhållet på enskilda vägar svarar väglagen eller vägdelägarna.

För skötseln av allmänna vägar svarar Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

På sommaren hålls gatukonstruktionerna och beläggningen i det användningsskick som trafiken kräver.
Sommarunderhållet omfattar bl.a. följande:

  • Underhåll av gatornas konstruktioner, förnyande av sliten beläggning och reparation av skador
  • Grusbelagda gator hålls jämna och dammet binds på körbanan
  • Refuger, skyddsräcken, trafikmärken, vägmarkeringar, lyktstolpar och annat motsvarande på gatuområdet underhålls
  • På våren sopas sandningsgruset bort från körbanorna, gång- och cykelvägarna samt trottoarerna
  • Slåtter på gatugrönområdena
  • Diknings- och trumarbeten som behövs för dränering.

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.

Säker och grön trafik

Träd och buskar hör till kommunbilden. De är en fröjd för ögat, dämpar buller och binder damm.  Men planteringar som man placerat på fel ställe eller låtit bli för höga eller för breda kan riskera trafiken och förorsaka gatuunderhållet olägenheter.

Häckarna skymmer sikten vid korsningarna och vid portöppningarna. Trädgrenarna rispar fotgängare och cyklister och repar bilar. De maskiner som används vid gatuunderhåll kan inte sköta hela leden på en gång, utan måste förflytta sig åt sidan vid alltför stor växtlighet. Grenar som sträcker sig över farlederna kan vara mycket farliga för svagsynta.

Vem har ansvaret?

Ansvaret för skötseln av växtligheten på tomterna ligger alltid hos fastigheterna. Man får inte låta träd och buskar som växer på gårdar och tomter okontrollerat bilda revor utanför tomten, utan man ska i god tid beskära dem för att säkerställa trafiksäkerheten och hinderfri sikt.

Kommunen har ansvaret för skötsel av de träd och de buskar som växer i parker, på grönremsorna på gatorna och på mittrefugerna. Husbolagen och tomtägarna har skyldigheten att på sin egen gård avlägsna grenar och andra växtdelar som sträcker sig över gatan och gång- och cykelleden.

Ytterligare information om gatuunderhållet finns i skötselanvisningarna för gatuområdena.

Hur sköter man gränsen mellan tomten och gatan?

Häckar, buskar och träd ska planteras på tillräckligt långt avstånd från tomtgränsen. Då buskarna planteras på tomtens sida på cirka 0,5–1 meters avstånd och träden på 2–3 meters avstånd från gränsen beroende på växtarten och -typen får de även som fullvuxna plats att växa på tomten utan att de utgör något hinder.

Träd och buskar på tomter med gräns mot gatu- eller cykelvägskorsning kan förhindra bilister eller cyklister att se tillräckligt långt i riktning mot den korsande vägen.

När det finns tillräckligt med utrymme mellan gatan och häcken är det lätt att hålla området snyggt och snön kan på vintern plogas mellan planteringarna och gatan utan att farleden blir smalare. Då samlas inte snön på planteringarna, och varken grenarna spricker eller växtligheten sjunker.

Hur mycket utrymme behöver man ovanför körbanan?

 

Bild: Lauri Voutilainen

Om grenarna på träden som växer på tomten sträcker sig ut över gatan ska det bli minst 5 meter fritt utrymme ovanför körbanan. På grund av att höga fordon lutar måste de lägsta grenarna ligga minst på denna höjd också en halv meter utanför körbanan. På trottoarer och cykelvägar behövs 3,5 meter fritt utrymme på höjdled så att också stora maskiner får plats att röra sig under grenverket.

När lönar det sig att beskära?

Man kan på vilken årstid som helst beskära enstaka eller skadade grenar på träd och buskar. Man kan stympa buskar oavsett tidpunkt, men mitten av sommaren är den bästa tiden för att ansa häckarna. Det lönar sig att gallra träden och buskarna och beskära dem ända ner till markytan på den tid då de saknar löv. Det är skäl att genast beskära sådana planteringar som riskerar trafiken och tillgängligheten.

Vem övervakar?

Utgående från den respons vi får, våra egna observationer och observationerna hos de personer som ansvarar för skötseln kan vi uppmana fastigheter att sköta beskärningarna inom en viss tid. Om växtligheten trots våra uppmaningar inte beskärs tar kommunen hand om beskärningen av de växtdelar som sträcker sig över tomtgränserna och fakturerar fastigheten för arbetet.

Ytterligare information:
Kyrkslätts kommuns underhållstjänster, kunnossapito@kirkkonummi.fi

Respons:
Elektroniska responssystemet