Välj en sida
kirkkonummi

Rastiranta

Situation: Vunnit laga kraft (4.6.2021)

Målet med stranddetaljplanen är att ändra ett område som fungerat som företagets semesteranläggning till ett kollektivt fritidsbostadsområde. Dessutom är målsättningen att möjliggöra åretruntbruk av fastighetsskötarens bostad på området och att på en del av området placera byggplatser för fritidsbostäder med egen strand och höja de befintliga byggplatsernas byggrätt. Detaljplaneprojektet ingår i Kyrkslätts planläggningsprogram 2016-2020.


Planen godkänns:

Stranddetaljplanen för Rastiranta (projekt 22500), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §. 

Helsingfors förvaltningsdomstol har i sitt beslut 18.5.2020 konstaterat att
Kyrkslätts kommunfullmäktiges beslut 17.6.2019 § 45 om godkännande av
stranddetaljplanen för Rastiranta inte är lagstridig på de grunder som
anförts i besvären och besvären därför ska förkastas. Enligt 188 § 1 mom. i
markanvändnings- och bygglagen får besvär anföras över detta beslut
endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslutet har överklagts till högsta domstolen 24.6.2020.

-> Korkein hallinto-oikeus on 27.5.2021 antamassaan päätöksessä hylännyt valituslupahakemuksen.
Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Näin ollen Rastirannan ranta-asemakaava saa lainvoiman 4.6.2021, ritningsnummer 3374

Kommunfullmäktige 17.6.2019 (§ 45)

Kommunstyrelsen 20.5.2019 (§ 170)

Kommunaltekniska nämnden 25.4.2019 (§ 70)


Förslagsskede:

Framlagd 12.3.-18.5.2018
  plankarta
  beskrivning

Invånarmöte 26.3.2018.

Kommunstyrelsen 12.2.2018 (§ 48)

Framläggning av detaljplaneförslaget, kommunaltekniska nämnden 25.1.2018 (§ 3)


Beredningsskede:

Samhällstekniska nämnden behandlade planutkastet 20.10.2016 (§ 77). Utkastet till stranddetaljplanen var offentligt framlagt 14.11-16.12.2016.


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) behandlades i samhällstekniska nämnden 15.6.2016 (§ 51)

Stranddetaljplanen anhängiggjordes 19.8.2016 på markägarnas initiativ.

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657