Välj en sida
kirkkonummi

Planritning och sektionsritning

Källa: Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande (2.2, s. 6)

Innehåll i och utförande av planritningar och genomskärningsritningar

Planritningarna ska innehålla ritningar över varje våning eller nivå i byggnaden samt vid behov över yttertaket. Planritningarna ska även innehålla information om brandceller och utrymningsområden. De vertikala konstruktionerna och byggnadsdelarna ska anges med tvärsektioner och det som finns i bakgrunden i projektioner. På planritningarna ska anges motsvarande punkt och riktning för vyerna på respektive genomskärningsritning.

Genomskärningsritningarna ska innehålla ritningar i längd- och tvärriktning över olika typer av delar i byggnaden. De vertikala och horisontala konstruktionerna och byggnadsdelarna ska visas som genomskärningsritningar. Sektionerna ska väljas så att av ritningen framgår de uppgifter som är ändamålsenliga med tanke på tillståndsprövningen. Genomskärningsritningarna ska innehålla information om brandceller och utrymningsområden. Genomskärningsritningen ska i fråga om markytan på byggplatsen sträcka sig tillräckligt långt utanför byggplatsen.

I fråga om reparations- eller ändringsarbeten i en byggnad ska planritningarna och genomskärningsritningarna sträcka sig över ett tillräckligt vidsträckt område och de ska dessutom inne-hålla beteckningar som skiljer sig från varann med uppgifter om konstruktioner som ska rivas eller bevaras och nya konstruktioner.

Med planritningar och sektions- eller genomskärningsritningar visas att det planerade byggprojektet överensstämmer med bestämmelser och god byggnadssed beträffande exempelvis rumsplanering och dimensionering.

Planritningar och sektionsritningar görs i allmänhet i samma skala. Vanligtvis används skala 1:100. I små byggnadsobjekt kan skala 1:50 vara ändamålsenlig och i stora objekt kan skala 1:200 komma i fråga. Ritningarna kan preciseras med detaljritningar i ändamålsenlig skala av punkter som är väsentliga för handläggningen av ärendet.

Konstruktionernas huvudprinciper anges med sektionsritningar, s.k. konstruktionstyper, som visar ytter- och mellanväggar, nedre, mellan- och övre bjälklag samt yttertak, kanaler, rörslitsar och möjliga rökkanalskonstruktioner. Konstruktionernas material och deras värme-, vatten-, fukt-, akustik- samt brand-tekniska egenskaper beskrivs åtminstone till den del som krav ställs i byggbestämmelsesamlingen. Konstruktionstyperna markeras i plan- och sektionsritningar. Konstruktionstyperna kan i allmänhet anges i sektionsritningarna.

I en planritning visas i allmänhet:

konstruktioner samt däri förekommande öppningar, schakt och ledningsöppningar samt vid behov partier med undertak, likaså

 • konstruktioner och anordningar utanför byggnadens ytterväggar och under dess golvbjälklag (t.ex. pumpstation),
 • dörrar jämte öppningsriktningar och behövliga trösklar,
 • huvudsaklig fast inredning och utrustning,
 • uttag för vatten och golvbrunnar,
 • avsett bruk av rum och utrymmen,
 • brandcellernas gränser och de avgränsade byggnadsdelarnas brandklasser,
 • byggnadens och delarnas huvudmått,
 • vid tät bebyggelse avståndet från ytterväggen och vid behov från andra konstruktioner till grannbyggnaden,
 • höjdlägen för våningarna och andra plan,
 • utgångarnas bredd,
 • trapphusens, trapploppens och viloplanens mått,
 • rampers lutning och mått,
 • måtten på hissar för rörelse- och funktionshindrade samt på det fria utrymmet framför hissdörren, samt
 • måtten på toaletter och tvättrum för rörelse- och funktionshindrade.

Ventilationen, dvs. sättet eller systemet för reglering av tilluft och frånluft, vattenförsörjning och behandling av avloppsvatten samt uppvärmningssätt ska beskrivas i textavsnitt.

Byggnadens eller byggnadsdelens brandklass beskrivs vid behov i textavsnittet. I ritningar utmärks placeringen av de brandposter och torrstigarledningar som behövs för släckningsarbetet. Släckningsvägar till underjordiska utrymmen utmärks vid behov.

Om bestämmelserna förutsätter ljudisolering av ytterväggar och fönster samt andra öppningar ska denna anges i behövlig omfattning.

Bostadsrummens storlek och fönstrens storlek anges vid behov i ritningen eller i textavsnittet för att visa att de fyller minimikraven på dagsljus. Fönsterstorlekar anges i ritningen eller i texten till de delar som energihushållningen förutsätter. Det sätt på vilket fönstren kan öppnas beskrivs i texten.

I textavsnitt eller i en särskild tillgänglighetsutredning kan anges hur nivåskillnader ute och inne överbyggs på rutter för rörelsehindrade eller som är väsentliga för säkerheten, likaså måtten på ramper, hissar och trappor (viloplan, steghöjder och stegdjup) som byggs för ändamålet.

I sektionsritningar visas i allmänhet:

 • konstruktioner och byggnadsdelar med öppningar och utsprång, trappor, ramper, hiss- och andra schakt,
 • samt loft och vid behov innertaken, även konstruktioner och byggnadsdelar utanför byggnadskroppen såsom takfot, hängrännor och stuprör,
 • solfångare samt konstruktioner under det nedre bjälklaget,
 • byggnadens och dess delars samt utsprångens vertikala och horisontala huvudmått,
 • våningshöjder och behövliga höjdlägen för våningar och plan,
 • den fria höjden under utsprång samt kör- och gångöppningars fria höjd,
 • den fria höjden i rum, utrymmen och passager,
 • de totala måtten på övre, mellan- och undre bjälklags konstruktioner,
 • höjderna på fönsterbänkar och skyddsräcken visas i ritningen eller så anges måttsättningen
 • i ritningens textavsnitt,
 • höjdlägen, eller vid behov även höjd över marken, anges för fasadplanets skärningspunkt med marken och med yttertaket (vattentaket),
 • för sockeln, takfoten, takåsen eller annan högsta del, likaså yttertakets lutning,
 • befintlig och planerad marknivå samt konstruktioner som t.ex. utsprång, schakt och stödmurar
 • samt i behövlig omfattning täckdiken i byggnadens omedelbara närhet, samt
 • gårdens yta inklusive höjdlägen och vid behov även sluttning också tillräckligt långt över tomtgränsen så att avledningen av tomtens ytvatten samt möjliga utfyllnader och markskärningar kan visas och så att den kan konstateras att byggnaden uppfyller de brandtekniska avståndskraven.

I fråga om mångformiga byggnader kan det ibland vara ändamålsenligt att i sektionsritningarna visa fasaderna på samma bild som de sektioner som hänför sig till den. Att sektionerna ska väljas så att av ritningen framgår de uppgifter som är ändamålsenliga med tanke på tillståndsprövningen kan betyda till exempel att av sektionsritningarna framgår eventuella skyddsvärda eller annars värdefulla utrymmen, inredningar och konstruktioner.