Välj en sida
kirkkonummi

Fasadritning

Källa: Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande (2.3, s. 8)

Innehåll i fasadritningar

Fasadritningarna ska innehålla en ritning över byggnadens alla sidor med yttertakets synliga delar som vinkelräta projektioner. I fråga om byggda miljöer ska fasadritningen innehålla uppgifter om byggnadens förhållande och anslutning till närliggande byggnader i tillräcklig omfattning.

Fasadritningen ska innehålla:

1. höjdlägen eller höjd över marken för fasadlivets skärningspunkt med marken, fasadlivets skärningspunkt med yttertaket, för takfoten samt takåsen eller annan högsta del;
2. yttertakens ytor och taklutningar;
3. ytterväggarnas synliga byggnadsdelar och ytor inklusive fasta anläggningar;
4. ytornas, byggnadsdelarnas och anläggningarnas material, ytbehandling och färg;
5. övriga synliga aspekter utanför byggnaden som påverkar byggnadens funktion, utseende eller stil;
6. det väderstreck som fasaden vänder sig till.

I fråga om reparations- eller ändringsarbeten i en byggnad ska ritningen dessutom innehålla hela fasaden inklusive ändringar, om reparations- eller ändringsarbetet inverkar på byggnadens fasad.

Med fasadritningen visas att den planerade byggnadens arkitektur fyller kraven på skönhet och harmoni. Med fasadritningar visas också att byggnaden passar ihop med omgivande byggnader och landskapet. Fasadritningarna görs i allmänhet i samma skala som plan- och genomskärsritningarna.

I fasadritningen visas i allmänhet:

 • fönster inklusive rutindelning, fördjupningar och utsprång i fasaden, dörrar och portar samt fasadlivets och byggnadsdelarnas
 • utsmyckningar (vid behov görs detaljritningar), luckor, öppningar och spjälverk (för ventilationssystemets öppningar och ventiler anges om de är för tilluft respektive frånluft, fönster och luckor för rökluftning utmärks),
 • synliga pelare och balkar,
 • reklamskyltar och andra fasta installationer, utrustning och armatur som sticker ut från ytterväggen eller yttertaket,
 • fasta solskydd, ventilations- och hissmaskinrum, husstegar, takstegar, tillträdesvägar på tak och snöhinder, parabolantenner, solfångare, brandposter, rördragningar, kylanordningar och andra synliga anordningar,
 • skorstenar (skorstenens höjd eller krönets höjdläge anges),
 • takfoten,
 • sockelns övre kant,
 • yttre plan, takskydd, balkonger, yttre trappor och ramper inklusive ledstång,
 • befintlig och planerad marknivå i de fall de skiljer sig, samt
 • staket, stödmur samt annan del av byggnaden eller en konstruktion.