Välj en sida
kirkkonummi

Bidragsanslag för ungdomstjänster

Bidragsanslag för ungdomstjänster 2024

Verksamhetsbidrag kan ansökas av föreningar som idkar ungdomsverksamhet i Kyrkslätts kommun och av vars medlemmar 2/3 är kyrkslättbor under 29 år. Sådana föreningar är lokala medlemsföreningar av riksomfattande ungdomsorganisation samt registrerade och oregistrerade lokala ungdomsföreningar. Av oregistrerade ungdomsföreningar förutsätts dock, att de har stadgar och att deras förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserad så som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga. Verksamhetsbidrag beviljas för understödande av föreningens fortlöpande verksamhet. Bidrag beviljas till sådana ungdomsföreningars verksamhet som har påbörjat verksamheten senast under föregående kalenderår. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar årligen vilken del av verksamhetsbidraget som beviljas på basis av de godkända funktionella mätetalen.

Årsbidraget kan täcka högst 85 % av bidragstagarens av fritidssektionens godkända utgifter under året i fråga.

Vid sidan av sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag kan projektbidrag beviljas också till registrerade och oregistrerade Kyrkslättsföreningar och till ungas fria verksamhetsgrupper.

Bidragsansökningarna skall göras på särskilda ansökningsblanketter och dessa, inklusive bilagor, skall tillställas före utgången av den i kungörelsen nämnda tidpunkten på adressen:

Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster, Ervastvägen 2, postadress Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT.

Den fullständiga kungörelsen finns på Kyrkslätts kommuns websidor.

Försenade ansökningar beaktas inte.

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster (09) 296 71

19.12.2023 Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster

Bidragsformer och ansökningstider

FÖRSKOTT PÅ VERKSAMHETS BIDRAG

kan sökas före 31.1.2024 kl. 15.00

Förening som enligt bidragsreglementet kan beviljas verksamhetsbidrag kan på ansökan beviljas förskott på verksamhetsbidraget. 

VERKSAMHETSBIDRAG                             16 151 €

kan sökas före 31.3.2024 kl. 15.00

VERKSAMHETSUTRYMMESBIDRAG      3 450 €

kan sökas före 31.3.2024 kl. 15.00

Till hyror och underhållskostna­der för fastighet, som sökanden själv äger eller hyr och som huvudsakligen används för ungdomsverksamhet (söks på förhand på basis av planer)

PROJEKTBIDRAG                    sammanlagt 17 250 €

Projektbidrag kan sökas året om och ansökan skall lämnas till bildnings- och fritidsnämnden minst 21 dygn före evenemang eller tillställning. Bidrag utbetalas mot godtagbara verifikat eller retroaktivt enligt överenskommelse. Bidrag kan användas bara till det ändamål för vilket det har beviljats.

Projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten. Projektbidrag beviljas för sådan verksamhet som inte understöds med verksamhetsbidrag, t.ex. för läger, utflykter, projekt, utbildning, nationell och internationell verksamhet samt materiel av engångskaraktär i anslutning till verksamheten.

Projektbidrag: Förebyggande av utslagning. Projektbidrag beviljas för projekt och evenemang som genomförs i Kyrkslätt och som är avsedda att förebygga utslagning av barn och unga.  Projektbidrag beviljas för verksamhet som är avsedd för grupper i behov av särskilt stöd.  Projekten genomförs på egen hand eller i samarbete med bildnings- och fritidsnämnden eller andra förvaltningar i kommunens ungdomsutrymmen eller andras verksamhetsutrymmen eller platser som är avsedda för ungdom. Evenemang som beviljas bidrag skall vara gratis (eller ha en skälig deltagaravgift).

Projektbidrag: Ungas fria verksamhetsgrupper. För verksamhet i ungas fria grupper i Kyrkslätt (t.ex. för inspelningskostnader)

Projektbidrag: Påbörjande av verksamhet (startbidrag). En ungdomsförening eller -grupp som inleder sin verksamhet kan ansöka om startbidrag för utgifter för påbörjande av verksamheten. Föreningar kan emellertid inte under samma år få både startbidrag och verksamhetsbidrag.

Hederspris

Bildnings- och fritidsnämnden kan om den så önskar belöna en inom ungdomsarbetet meriterad Kyrkslättbo eller -organisation med hederspris.

Ungdomstjänsternas separata projektbidrag för möjliggörande av ledd kvällsverksamhet för unga 2024

 – Detta projektbidrag kan sökas av registrerade och oregistrerade lokala ungdomsföreningar med säte i Kyrkslätt av vars medlemmar 2/3 är Kyrkslättsbor under 29 år.

– Av oregistrerade ungdomsföreningar förutsätts dock att de har stadgar och att deras förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserade så som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga. Ytterligare kan detta projektbidrag beviljas också andra registrerade föreningar i Kyrkslätt. 

Ansökningstiden går ut 31.3.2024 kl. 15.00, 30 000 euro

Villkor för projektbidrag:

– Grund för beviljande av bidraget är genomförande av kvällsverksamhet för unga vilket främjar gemenskapsanda och likställighet samt förebygger utslagning av unga.  

– Verksamheten är planmässig och regelbunden och riktar sig öppet till målgruppen i ansökan. 

– De ungas önskemål ska beaktas i ordnandet av verksamheten.

– I ansökan ska beskrivas hur verksamheten i ansökan ska genomföras.  

– Verksamheten ordnas i Kyrkslätt.

– Målgrupp för den planerade verksamheten är unga under 18 år i Kyrkslätt.

– Man kan söka bidrag på basis av en plan eller verksamhet som redan förverkligats

– Till ansökan ska fogas en kostnadskalkyl över hur utgifterna fördelats eller verifikat över kostnaderna för verksamheten.

– Bidragens andel kan vara högst 85 % av de totala kostnaderna för verksamheten.

– Bidrag beviljas inte lokala föreningar som för samma ändamål får bidrag eller anslag av något annat kommunalt organ i Kyrkslätt. 

Bokföring och redovisning över användning:

– Verksamheten som projektbidraget gäller ska avskiljas tydligt i föreningens bokföring.

– Bidragssumman ska användas under år 2024 till användningsändamålet som nämns i beslutet.

– Bidraget betalas till föreningens konto då nämndens beslut vunnit laga kraft.

– Om användningen av projektbidraget ges en separat redovisning senast 31.3.2025 där man redogör för utfallet av verksamheten, deltagarantalen, övriga specialdrag och fördelningen av utgifter och inkomster.

– Bidraget kan återkrävas om villkoren som den som beviljar bidraget ställt inte följs (punkt 8 i bidragsreglementet)  

Övriga villkor: 

Den som beviljar bidrag kan också använda prövning och ställa andra behövliga villkor för bidragen som beviljas.