Välj en sida
kirkkonummi

Bidragsreglemente för idrottstjänterna i Kyrkslätts kommun

Godkänt i bildnings- och fritidsnämnden 9.3.2023 § 25

Bidragsreglementet träder i kraft 1.1.2024

Beviljande av bidrag

1 § Definiering av bidragen

Nämnden kan av sina budgetanslag anvisa medel att bistå lokala föreningar. Nämnden kan dela in bidragen i verksamhets-, projekt- och hyresbidrag.

2 § Grunder för beviljande

En allmän förutsättning för beviljande av bidrag är att bidraget kan anses nödvändigt och ändamålsenligt med tanke på förverkligandet av dess användningsändamål.

Verksamhetsbidrag kan ansökas av registrerade föreningar i Kyrkslätt eller av föreningar som lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. Föreningens huvudsakliga uppgift ska enligt stadgarna vara idrotts-/friluftsverksamhet.

Antalet medlemmar i en förening som söker verksamhetsbidrag ska vara minst 15 personmedlemmar, av vilka 4/5 (80 %) Kyrkslättsbor. Om detta villkor (4/5) inte uppfylls, minskas det beviljade bidraget med hälften. Då ska andelen Kyrkslättsbor vara minst 3/5 (60 %).

Bidragens andel kan vara högst 60 % av de godkända verksamhetsutgifterna.

Då behovet av verksamhetsbidrag och bidragets storlek prövas, beaktas följande faktorer: antalet personmedlemmar från Kyrkslätt, antalet ansvariga utbildade ledare för grupper som samlas regelbundet, ungdomsgrupper med regelbunden verksamhet, vuxengrupper och blandade grupper med regelbunden verksamhet. För grunderna ovan godkänner nämnden separata mätetal. Nämnden fattar årligen beslut om vilken andel av det för verksamhetsbidrag reserverade anslaget som beviljas på basis av mätetalen ovan. Vid prövning av bidragets storlek beaktas också om föreningen tillsammans med kommunens idrottstjänster ordnar en verksamhetsdag för kommuninvånare eller en mästerskapstävling i kommunen.

Sökande som är berättigade till nämndens verksamhetsbidrag kan beviljas projektbidrag för kostnader för utbildningsverksamhet och kartframställning.

Registrerade föreningar i Kyrkslätt som är breättigade till nämndens verksamhetsbidrag kan beviljas hyresbidrag för hyreskostnader för idrottsplatser för personer under 20 år.

Utöver sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag kan även lokala registrerade föreningar beviljas bidrag för lönekostnader som föranleds av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall samt för främjande av sjöräddningsverksamhet.

Utöver sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag kan även lokala registrerade idrottsföreningar beviljas projektbidrag för genomförande av ett särskilt evenemang som ordnas vid en viss tidpunkt.

Utöver sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag kan även lokala registrerade föreningar beviljas projektbidrag för anläggande/grundlig förbättring av idrottsplats.

Nämnden har rätt till prövning vid beviljandet av bidrag.

3 § Beslut om beviljande

Sökanden ges ett skriftligt beslut (protokollsutdrag) angående ansökan om bidrag. Av beslutet ska framgå användningsändamål för det beviljade bidraget, bidragsbelopp och särskilda villkor för bidraget.

Av beslutet ska också framgå den maximiandel med vilken utgifterna stöds.

Förskott på verksamhetsbidrag kan betalas till sökanden enligt tjänsteinnehavarbeslut av ungdoms- och idrottschefen.

Utbetalningsförfarande

4 § Utbetalning av bidrag

Med undantag av förskott inbetalas de beviljade bidragen i regel på sökandens konto efter att bidragsbeslutet vunnit laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan bidrag betalas ut innan ett lagakraftvunnet beslut föreligger, om rättelseyrkande eller besvär inte blir meningslösa genom verkställigheten, eller om det organ som behandlar rättelseyrkanden eller besvärsmyndigheten inte förbjuder verkställigheten. Projektbidrag (för genomförande av ett särskilt evenemang som ska ordnas vid en viss tidpunkt) betalas mot redovisning.

5 § Finansieringsförutsättningar

Då det gäller projektbidrag, ska en godtagbar utredning företes om hur totalfinansieringen av projektet genomförs.

Bidragsvillkor

6 § Iakttagande av användningsändamålet

Bidraget får användas bara för det ändamål för vilket det har beviljats. Om användningsändamålet inte noggrannare specificeras i beslutet om beviljande av bidraget, anses bidraget ha beviljats för det ändamål som nämns i ansökan.

7 § Bokföring och revision

Bidragstagaren ska föra bok åtminstone på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen. Bidragstagaren ska ordna sin bokföring med iakttagande av god bokföringssed, så att användningen av bidraget kan följas i bokföringen.

Till revisorer för bidragstagaren ska på det sätt som stadgarna föreskriver väljas ojäviga personer som med beaktande av beskaffenheten och omfattningen av föreningens verksamhet kan anses vara kompetenta för uppgiften.

8 § Anmälan

Bidragstagaren är skyldig att omedelbart underrätta nämnden (myndigheten som beviljar bidraget) om sådan omständighet som enligt § 17–18 i detta bidragsreglemente eller enligt beslutet om beviljande av bidraget kan föranleda skyldighet att återbetala bidraget.

9 § Utredning

Bidragstagaren ska före utgången av mars månad följande år ge nämnden en utredning över användningen av föregående års bidrag.

10 § Övriga villkor

Den som beviljar bidrag kan också ställa andra behövliga villkor för de beviljade bidragen.

I detta bidragsreglemente avsedda verksamhetsbidrag och andra bidrag beviljas inte lokala föreningar, som för samma ändamål erhåller anslag eller bidrag av Kyrkslätts andra kommunala organ.

Användning av bidrag

11 § Verksamhetsbidrag

Godtagbara utgifter, för vilka verksamhetsbidrag får användas, är utgifter som föranleds av den egentliga verksamheten som stöds.

Av försäljning av förnödenheter och annan därmed jämförbar förmedlingsverksamhet beaktas såsom godtagbara utgifter bara verksamhetsunderskottet.

12 § Projektbidrag

Godtagbara utgifter för vilka projektbidrag får användas är speciella kostnader som föranleds av den verksamhet eller det projekt som stöds.

Har projektbidraget beviljats för täckande av underskott som uppkommer till följd av särskild verksamhet eller ett särskilt projekt, beaktas såsom avdrag från utgifterna specialintäkter från verksamheten eller projektet.

13 § Hyresbidrag

Godtagbara utgifter till vilka hyresbidrag får användas är hyreskostnader som orsakas av verksamhet av personer under 20 år och som gäller inomhus eller utomhus belägna idrottsanläggningar som ägs eller uthyrs av andra.

14 § Utgifter för vilka bidrag inte får användas

Såsom godtagbara utgifter räknas inte värdeminskningar eller sådana reserveringar och andra kalkylerade poster som inte baserar sig på redan uppkomna utgifter eller förluster.

Bidrag får inte användas för amorteringar eller räntor på lån, om inte annat föranleds av beslutet om beviljande av bidrag.

15 § Registreringsgrund

Såsom godtagbara utgifter för varje år beaktas de utgifter som enligt bokföringslagen och -förordningen samt enligt god bokföringssed ska registreras på räkenskapsperioden i fråga.

16 § Användningstid för bidrag

Verksamhets- och projektbidrag får användas för utgifter som uppkommer det år då bidraget beviljas.

Skyldighet att återbetala bidraget

17 § Förändring i förutsättningarna för beviljande av bidrag

Bidragstagaren är skyldig att utan dröjsmål återbetala oanvänt bidrag, om

1) bidraget inte har använts inom den tid då det enligt beslutet ska användas

2) den verksamhet för vilken bidraget beviljats upphör eller ändras så att den inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av bidrag

3) det projekt för vilket bidraget beviljats inte kan genomföras

4) bidragsbeloppet överskrider maximiandelen 60 %.

18 § Avslutande av verksamhet

Bidragstagaren är skyldig att utan dröjsmål återbetala ett oanvänt bidrag, om verksamheten upphör.

Återkrav av bidrag

19 § Beslut om återkrav

Den som beviljar bidraget kan förordna att bidraget ska återkrävas, om

1) bidragstagaren har underlåtit att iaktta de villkor eller övriga förpliktelser som föranleds av detta bidragsreglemente eller av beslutet om beviljande av bidrag

2) bidragstagaren har lämnat sådan oriktig uppgift eller hemlighållit omständigheter som inverkar på möjligheten att få bidrag, på bidragsbeloppet eller på bidragsvillkoren.

20 § Tidsfrist

Bidrag som förordnats bli återkrävt ska betalas inom två månader från den tidpunkt då beslutet fattades, om inte annat bestäms i beslutet om återkrav.

Om bidraget som återkrävts inte återbetalas inom den ovannämnda tiden, är bidragstagaren skyldig att på det återkrävda beloppet betala en fastställd skälig årlig dröjsmålsränta.

Tillsyn över bidrag

21 § Ordnande av tillsyn

Den som beviljat bidrag har i uppgift att enligt anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar övervaka användningen av bidragen. För detta ändamål har den som beviljat bidraget rätt att granska bidragstagarens hela medelsförvaltning och bokföring.

De av kommunen utsedda revisorerna har rätt att vid behov granska förvaltningen och räkenskaperna till ett samfund som fått bidrag.

Bidragstagaren är skyldig att förete alla räkenskapsböcker och övriga handlingar och utredningar som behövs för granskningen samt att även i övrigt bistå vid granskningen.

22 § Ansökan om bidrag samt ansökningstid

Ansökan om verksamhetsbidrag ska göras upp på en ansökningsblankett. Ansökan om verksamhetsbidrag ska lämnas till Kyrkslätts kommuns registreringsställe senast 31.3 kl. 15.00.

Ansökan om projektbidrag ska göras upp på en ansökningsblankett. Ansökningshandlingarna för projektbidrag ska lämnas till Kyrkslätts kommuns registreringsställe före 31.3 klockan 15.00, före 31.8 klockan 15.00 eller före 30.11 kl. 15.00.

Nämnden delar in projektbidragen i sådana som söks på förhand och sådana som söks på basis av verifikat under olika ansökningstider.

Försenade ansökningar beaktas inte.

23 § Ansökan om förskott

En förening, som enligt bidragsreglementet kan beviljas allmänt bidrag, kan på ansökan beviljas förskott på det allmänna bidraget.

Ansökan om förskott görs upp på en ansökningsblankett. Ansökningshandlingarna ska lämnas till Kyrkslätts kommuns registreringsställe senast den 15 januari före kl. 15.00.

Som förskott på verksamhetsbidrag kan 100–5 000 euro beviljas.

Förskottet betalas enligt tjänsteinnehavarbeslut av ungdoms- och idrottschefen.

24 § Ansökningsförfarande

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

– verksamhetsberättelse över verksamheten föregående år

– bokslut för föregående år samt revisorernas eller verksamhetsgranskarens utlåtande

– verksamhetsplanen för verksamhetsåret och budgeten som är baserad på den

– föreningens stadgar, då det är fråga om en ny sökande

– specifikation av föreningens verksamhet på blanketten för de funktionella mätetalen

– ett intyg som undertecknats av föreningens revisorer om antalet personer som har betalat föreningens medlemsavgift under verksamhetsåret.

25 § Ikraftträdande

Bidragsreglementet träder i kraft 1.1.2024.

Bilaga:

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR VERKSAMHETSBIDRAG TILL LOKALA IDROTTSFÖRENINGAR

Godkänt i bildnings- och fritidsnämnden 9.3.2023 § 25

Ikraftträdande 1.1.2024

1                    Personmedlemmar i Kyrkslätt  

Antal personmedlemmarPoäng
15–1001
101–2002
201–3003
301–4004
401–5005
501–6006
601–7007
701–8008
801–9009
901–10

2                    Antal utbildade personer som fungerar som ledare för grupper som samlas regelbundet (T.ex. tränar- eller ledarutbildning för ett grenförbund, ett distrikt eller dylikt).

Antal handledarePoäng
1–31
4–72
8–123
13–184
19–295
30–406
41–557
56–708
71–1009
över 10010

Med antalet handledare för grupper som sammankommer regelbundet varje månad eller varje vecka minst 10 gånger under verksamhetsåret utreder man grundförutsättningarna för verksamheten (kontinuitet, handledarsituation). En handledare kan leda endast en grupp åt gången.

3 Ungdomsgrupper med regelbunden verksamhet

Antalet grupperPoäng
1–21
3–42
5–63
7–94
10–125
13–176
18–227
23–278
28–329
33–3710
38–4211
43–4712
48–5413
55–6514
över 6515

I en grupp för ungdomar som sammankommer regelbundet varje månad eller varje vecka minst 10 gånger under verksamhetsåret ska delta minst 5 personer, 2/3 av deltagarna ska vara under 20 år, handledaren räknas inte till gruppen.

Gruppernas regelbundenhet konstateras på basis av uppgifterna om antalet deltagare och antalet sammankomster.

4 Vuxengrupper och blandade grupper med regelbunden verksamhet

Antalet grupperPoäng
1–31
4–92
10–143
15–254
över 255

I en grupp för vuxna som sammankommer regelbundet varje månad eller varje vecka minst 10 gånger under verksamhetsåret ska delta minst 5 personer, handledaren räknas inte med till gruppen.

Gruppernas regelbundenhet konstateras på basis av uppgifterna om antalet deltagare och antalet sammankomster.