Välj en sida
kirkkonummi

Detaljplaneändringen för Smedsby detaljplan (Vecklax-Svartvik)

Anhängiggörande av detaljplaneändringen för Smedsby detaljplan, godkännande av programmet för deltagande och bedömning samt utfärdande av byggförbud 

Utnyttjande av kommunstyrelsens ordförandes rätt att ta ett ärende till behandling beträffande samhällstekniska nämndens beslut 17.2.2022 § 15: Anhängiggörande av detaljplaneändringen för Smedsby detaljplan, godkännande av programmet för deltagande och bedömning samt utfärdande av byggförbud

Kommunstyrelsen
Protokoll 04.04.2022/Paragraf 109                                   

bilagor: Program för deltagande och bedömning, byggförbudsområde

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att upphäva samhällstekniska nämndens beslut 17.02.2022 § 15 och remittera ärendet för ny beredning på så sätt att man tar ställning till eventuell ändring av detaljplanen och tidtabellen för det i det kommande planläggningsprogrammet. Under beredningen utreds preliminärt ärendets juridiska frågor och frågor som har att göra med kommunalteknik och planläggning med beaktande av att det redan bor flera invånare på området året runt och att man har inte förhandlat med dem eller andra markägare om konsekvenserna av ändringen eller om fastighetsägarnas synpunkter beträffande ändringens nödvändighet. Det är inte nödvändigt att inleda förhandlingar innan kommunen har utrett de juridiska och tekniska frågorna. Planändringen skulle kunna orsaka oskälig olägenhet för markägarna.

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tel. 044 760 2282