Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Kyrkslätts Vatten / Anslutning
kirkkonummi

Anslutning

Fastigheter inom vattenförsörjningsverkets verksamhetsområden bör ansluta till vattenförsörjningsverkets vattenservice enligt förekomst, dvs. vattendistributionen, avlopps- och regnvattenfrånledning. Vid undantag kan miljömyndigheten bevilja undantag för anslutningsplikten.

Anslutningsprocessen kan i sin helhet skötas med elektroniska blanketter, som du hittar här. Anslutningsavtalet undertecknas elektroniskt med bankkoder.

Gör så här:

1. Beställ utlåtande om anslutningspunkt 

I anslutningsutlåtande meddelar Kyrkslätts Vatten  till fastighetsägaren följande uppgifter:

 • Anslutningsställena för vattenledning samt spillvattenavlopp
 • Rörstorlekarna och höjderna på vattenledning samt spillvattenavlopp
 • Uppdämningshöjderna för spillvattenavlopp
 • Trycknivån i vattenledningen

Med samma blankett beställs en separat anmälan om gränspunkt för dagvatten, ur vilken anslutningspunkten för dagvattnet framgår.

Kyrkslätts Vatten sänder per e-post ett utlåtande om anslutningspunkt och anmälan om gränspunkt för dagvatten till beställaren. Leveranstiden är 1–2 veckor. För utlåtandet tas ingen avgift ut. Spara utlåtandet som bilaga till bygglovsansökan i tjänsten lupapiste.fi, så att den finns till myndigheternas, huvudprojekterarens och IKT-planerarens förfogande.

2. Ansök om byggnadslov (Lupapiste.fi)

Anslutning av existerande fastigheter (med byggnader) till vatten- och avloppsnätet förutsätter inte bygglov.

3. Ansök om anslutning av fastighet till vattenförsörjnings- och avloppsservice 

Se även leveransvillkoren och prislistorna

Utgångspunkten är att en vattenavslutning beviljas per fastighet. Flera anslutningar på samma fastighet förutsätter ett gällande avtal om delad besittning.
Den som ansöker om flera vattenanslutningar till samma fastighet ska till ansökan bifoga ett gravationsbevis för fastigheten som beställs av lantmäteriverket och ur vilket framgår det gällande avtalet om delad besittning.

Om fastighetens gränser har ändrats efter du har beställt utlåtande om anslutningspunkt, vänligen informera Kyrkslätts Vattens kundservice vesi@kirkkonummi.fi.

4. Beställ vatten-och avloppsplan hos expert och överlämna dem till Lupapiste.fi 

Om nybyggnader inte ska byggas på fastigheten tillställs följande vatten- och avloppsplaner direkt till Kyrkslätts vatten, vesi@kirkkonummi.fi:

 • Vvs-situationsplan 1:500 eller 1:200
  • i fråga om existerande fastigheter: En VVS-situationsplan där det redogörs för vatten- och avloppsledningar, brunnar o.dyl. som redan finns på tomten samt för nya vatten- och avloppsledningsanordningar som ska byggas ända till anslutningspunkten. I utmärkningen av nuvarande och nya ledningar bör iakttas att de tydligt skiljer sig från varandra.
 • Planritning 1:50
  • i fråga om existerande fastigheter: Om fastighetsägaren inte känner till hur fastighetens interna vattenledningar och avlopp har installerats, räcker det till att husets planritningar (alla våningar) lämnas till verket. I dem ska stället där vattenmätaren kommer att installeras samt vattenledningens och avloppets inloppsställe anges.Fastighetens avgift för anslutning till vattenförsörjningsverket fastställs enligt fastighetens totala yta, som räknas ut i planritningarna.
 • Arbetsritningar till eventuella pumpenheter
 • OBS Planerarens namn, telefonnummer och adress skall antecknas i planerna.

Följande skall beaktas i planen:

 • Hur takvattnet och dräneringsvattnet från grundkonstruktionerna leds bifogat samtliga brunnar och avloppshöjder
 • Eventuellt behov av tryckreduceringsventil
 • Vattenmätarutrymmet skall uppfylla föreskrifterna i Finlands byggbestämmelsesamling, del D1.

Om det är fråga om en tillståndspliktig nybyggnad ska man innan arbetena inleds ansöka om godkännande av ansvarig fva-arbetsledare hos byggnadstillsynsmyndigheterna (Lupapiste.fi). Då en existerande fastighet ansluts ansöker man om godkännande av ansvarig fva-arbetsledare med en separat blankett hos Kyrkslätts Vatten

5. Underteckna anslutnings- och användningsavtal

Kyrkslätts vatten sänder elektroniskt anslutnings- och användningsavtalet till sökanden för undertecknande när

 • Bygglov har beviljats
 • Utlåtande om anslutningspunkt har ansökts om och givits
 • Ansökan om anslutning har sänts och
 • vatten- och avloppsplaner har lämnats in på det sätt som krävs

6. Bekanta dig med leveransvillkoren för arbeten

Anslutning av fastigheten till vattenledningen och installering av vattenmätare utförs alltid av Kyrkslätts vattens montör på anslutarens bekostnad. Bekanta dig med Leveransvillkoren för arbeten före du gör en beställning. Ur dessa framgår beställarens och leverantörens skyldigheter beträffande bl.a. tillstånd, utredningar och grävningsarbete samt krav på schaktet.

Anslutaren är skyldig att skydda mätaren under byggandet. Anslutning av fastigheten till  vattenledning och installering av en vattenmätare utförs på anslutarens bekostnad alltid av verket. Anslutning beställs med blanketten för beställning av anslutningsarbete.

7. Fyll i blanketten för beställning av anslutningsarbete

Anslutning beställs med blanketten för beställning av anslutningsarbete när parterna har undertecknat avtalet om anslutning. Inom cirka en vecka från att blanketten har undertecknats ringer Kyrkslätts Vattens montör till den som ansluter och kommer överens om tidpunkten för arbetet. Ringtiden är måndag förmiddag.

Installering av vattenmätare och vattenledningsanslutning beställs då vatten behövs på fastigheten. Vatten kan inte användas utan mätare ens under byggtiden. Den som ansluter är skyldig att skydda mätaren under tiden för byggandet.

Leveranstiden för anslutningsarbetet är cirka 1–3 veckor.

OBS Vattenmätaren är Kyrkslätts vattens egendom. Den ska installeras så att Kyrkslätts vatten obehindrat kommer åt att underhålla och vid behov byta den.