Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Språk och kultur
kirkkonummi

Språk och kultur

Mångfald och språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt är målet en högklassig pedagogik enligt inklusionsprinciperna, där språken, kulturerna och åskådningarna utgör en naturlig del av den småbarnspedagogiska helheten. Den språk- och kulturmedvetna småbarnspedagogiken gäller alla barn och stöder alla barns lärande och utveckling.

I Kyrkslätt genomförs heltidspedagogik som kombinerar lärområden och som i Kyrkslätt genomförs inklusivt, det vill säga så att man stöder barnets delaktighet. Kultur- och språkmedveten pedagogik gör det möjligt för barnens olika identiteter att utvecklas. Mångfalden behandlas ur olika familjers, köns, åskådningars, språks och kulturers perspektiv och den beaktas i småbarnspedagogikens lärmiljö, innehåll och pedagogik.

Inom småbarnspedagogiken utnyttjas KieliPeda-materialet. Med hjälp av det bedömer och utvecklar man en språk- och kulturmedveten lärmiljö, växelverkan och pedagogik. Barnens varierande språkliga och kulturella bakgrunder och färdigheter ses inom småbarnspedagogiken som något som berikar gemenskapen positivt.

Det är viktigt att barnet lär sig sitt hemspråk eftersom det är basen för barnets tänkande och känslor. Hemspråket är också viktigt då man lär sig och tillägnar sig nya språk och annan information. Vårdnadshavarna har det primära ansvaret för att barnets hemspråk och kultur bevaras och utvecklas.

Egentlig undervisning i eget modersmål erbjuds i grundskolan för vissa målgrupper. Elever som hör till de ovan nämnda målgrupperna inom förskoleundervisningen kan delta i undervisningen om grupperna bildas och det finns plats i dem. Undervisningsgrupperna har verksamhet i skolorna.