Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Instruktioner, direktiv och program / Handläggningstider
kirkkonummi

Handläggningstider

Enligt 23 a § i förvaltningslagen ska en myndighet för de centrala ärendegrupperna inom sitt verksamhetsområde ange förväntad handläggningstid för sådana ärenden som myndigheten avgör genom förvaltningsbeslut och som kan inledas endast på initiativ av en part. Detta gäller inte ärenden för vars del det föreskrivs om en tidsfrist för handläggningen. Med anledning av bestämmelsen ovan har man i Kyrkslätts kommun angett handläggningstiderna för sådana ärenden som uppfyller lagens kriterier:

 • ärendet kan inledas endast på initiativ av en part
 • ärendet avgörs genom förvaltningsbeslut
 • ärendet hör till en central ärendegrupp inom myndighetens verksamhetsområde
 • det föreskrivs inte om en tidsfrist för handläggningen av ärendet.

Bildningsväsendet:

 • Rättelseyrkande till nämnden – Handläggning vid nästa sammanträde
 • Ansökningar om användning av ungdomsutrymmen, regelbundna användningsturer – Handläggning i maj. Ansökningar om tillfällig användning av utrymmen behandlas inom en vecka.
 • Ansökningar om bandturer i ungdomsutrymmen, regelbundna användningsturer – Handläggning i maj. Ansökningar om tillfällig användning av utrymmen behandlas inom en vecka.
 • Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar – Ansökningstid senast 31 mars, handläggning under maj.
 • Fortlöpande ansökan om projektbidrag till ungdomsföreningar – Ansökningshandlingarna ska lämnas in minst 21 dygn före evenemang eller tillställning. Handläggning vid första sammanträdet efter inlämningen av ansökan.
 • Ansökningar till sommarklubbar för barn och unga – Handläggning och beslut i maj.
 • Kulturtjänsternas allmänna bidrag – Beslut om förskott: inom en månad efter ansökningstidens utgång. Bidrag: handläggning i bildningsnämnden i maj-juni och utbetalning före semesterperioden.
 • Kulturtjänsternas projektbidrag
  • Ansökningstid 31 mars: handläggning i bildningsnämnden i maj-juni, utbetalning före semesterperioden.
  • Ansökningstid 31 oktober: handläggning i bildningsnämnden i november-december, utbetalning före årets slut.
 • Kulturtjänsternas verksamhetsavtalsbidrag – Beslut om förskott: tjänsteinnehavarbeslut inom en månad efter ansökningstidens utgång. Handläggning av bidragen i bildningsnämnden i april-maj. Utbetalning före semesterperioden.
 • Kulturtjänsternas hederspris – Nämnden beslutar årligen om tidsfrister och handläggningstid.
 • Konstnärsstipendier (von Wahlbergs fond) – Beslut om beviljande före utgången av maj och utbetalning av den första delen av stipendiet före utgången av juni och utbetalning av den andra delen före utgången av november.
 • Bildkonstskolans frielevsplatser – Handläggningstid 2 månader
 • Rättelseyrkanden över gottgörelse för kursavgifter vid medborgarinstitutet och bildkonstskolan – Handläggning i nämndens nästa sammanträde.
 • Ansökningar om utställningar i bibliotekets Porkalasal, fortlöpande ansökan – Tjänsteinnehavarbeslut i juni.
 • Idrottsväsendet, utrymmesreserveringar, övriga än planerna
  • Sommarturer: handläggning i april
  • Säsongturer: handläggning i maj-juni
  • Enskilda turer: handläggningstid 1 vecka
 • Idrottsväsendet, reserveringar av planerna – Handläggning i mars
 • Skolorna, reserveringar av gymnastikutrymmen – Handläggning i april-maj
 • Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar – Ansökningstid 31 mars, handläggning vid sammanträdet i juni.
 • Projektbidrag till idrottsföreningar
  • Ansökningstid 31 mars: handläggning i juni
  • Ansökningstid 31 augusti: handläggning i september-oktober
  • Ansökningstid 30 november: handläggning i december
 • Skolskjutsansökningar
  • Fortlöpande ansökan: handläggning och beslut inom två veckor
  • Brådskande skjutsbehov på grundval av läkarutlåtande: handläggning och beslut inom tre vardagar
  • Ansökningar gällande följande höst: handläggning och beslut i maj-juni
 • Daghemmen, hyrning av utrymmen – Enskilda turer: handläggningstid 1 vecka
 • Tillståndsansökningar för privata daghem – Handläggningstiden i kommunen och regionförvaltningsverket 2-3 mån.
 • Forskningslov – Handläggningstid 1 mån. efter att ansökan inkommit
 • Betalningsförbindelser i fråga om ordnande av dagvård i en annan kommun – Handläggningstid 2 veckor efter att ansökan lämnats in
 • Sänkning av dagvårdens klientavgifter – Handläggningstid 1 mån. efter att ansökan lämnats in
 • Dagvårdsansökningar – Handläggningstid beroende på dagvårdsbehovet 2 veckor eller 4 mån. efter att ansökan lämnats in. När handläggningstiden är 2 veckor ges meddelande till sökanden utan dröjsmål och när handläggningstiden är 4 månader ges meddelande till sökanden senast en månad före vårdbehovet.

Samhällstekniska väsendet

Miljövård

Genomsnittliga behandlingstider för ansökningar och meddelanden:

 • miljötillstånd (27 § i miljöskyddslagen) 6 månader
 • befrielse från anslutning till vattenförsörjningsverkets nät (11 §, 17 c § i lagen om vattentjänster) 3 månader
 • utnyttjande av avfall (under 500 ton) vid jordbyggnad (Kyrkslätts miljöskyddsbestämmelser 18 §), 7 dygn

Behandlingstiden inleds då ansökningsmaterialet är tillräckligt omfattande för att behandlas.