Välj en sida
kirkkonummi

Undervisning i det egna modersmålet

Undervisning i det egna modersmålet och upprätthållande av ett främmande språk

Anmälan

De förstaklassare som börjar skolan läsåret 2024–2025 anmäls till undervisningen i det egna modersmålet eller undervisningen för upprätthållande av främmande språk i samband med skolanmälan på Wilma.

Övriga nya elever som anmäler sig till läsåret 2024-2025 anmäls genom att fylla i en anmälningsblankett under perioden 8.1.-29.2.2024. Kommande förskoleelever kan anmäla sig senast 14.3.2024.

Anmälningen gäller ända till slutet av grundskolan. Eleven anmäls således inte längre varje gång på nytt. Detta gäller även sådana fall där antalet anmälda inte har varit tillräckligt för att gruppen skulle ha kunnat bildas och sådana fall där man inte har lyckats rekrytera någon lärare.

Eleven kan endast undervisas i ett språk åt gången.

Undervisningen är frivillig, men då undervisningen har börjat förutsätts att eleven regelbundet deltar i den.

För de elever som anmält sig kommer lektionerna läsåret 2024–2025 att synas i elevens läsordning på Wilma. Till vårdnadshavare skickas inget separat meddelande om undervisningstiden och -platsen. Om undervisning i något visst språk inte kan ordnas meddelar vi dem som anmält sig till undervisningen om detta.

Om eleven avbryter deltagandet ska hen anmälas på nytt till nästa läsårs undervisning under anmälningstiden.

Undervisningen i det egna modersmålet och undervisningen för upprätthållande av främmande språk

Undervisning i det egna modersmålet är undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen och vars syfte är att väcka elevens intresse för sitt modersmål, att använda det och utveckla kunskaperna i det samt uppskatta sin bakgrund och kultur. God behärskning av eget modersmål skapar förutsättningar även för inlärning av svenska/finska och övrig inlärning som sker på det här språket.

Undervisningsgrupperna bildas varje år på basis av anmälan, så undervisningstiden och -platsen kan variera från år till år.

Undervisning försöks ordnas om minst sex elever i grundläggande eller förberedande utbildning anmäler sig till undervisning i ett särskilt språk. Undervisning i samiska och romani försöks ordnas om minst två elever från förskole-, grund- eller gymnasieutbildning anmäler sig till undervisningen.

För elever i förskoleundervisningen arrangeras undervisning i deras eget modersmål eller upprätthållande av ett främmande språk endast i sina egna grupper, förutom för undervisning i samiska och romani, förutsatt att minst sex elever från förskoleundervisningen anmäler sig till undervisning i ett särskilt språk. Även elever från första klassen kan delta i förskolegrupperna

Studerande inom gymnasieutbildningen erbjuds undervisning i sitt modersmål eller underhållsundervisning i ett främmande språk endast på samiska och romani.

I samma undervisningsgrupp kan det finnas elever från flera skolor och flera årskurser. Eleven ska kunna det språk som undervisas. Undervisning ges eftermiddagar efter skollektioner två timmar i veckan. Undervisningsgruppen kan också vara i någon annan skola en den egna. Undervisningen är gratis för eleven, men vårdnadshavaren svarar för skjutsarna och eventuella skjutskostnader.

Förhållanden

Undervisningen är avsedd för följande elever:

  • elever med invandrarbakgrund som flyttat till Finland eller som fötts i Finland
  • barn som adopterats från ett annat land och som redan lärt sig språket ifråga
  • sådana mångkulturella elever, vars ena förälder talar ett annat språk än finska eller svenska som modersmål
  • finländska återflyttare som lärt sig språket ifråga då de bott utomlands, varmed undervisningen är upprätthållande undervisning i ett främmande språk
  • elever som talar romani
  • elever som talar samiska. 
  • elever som talar samiska.

Utbildnings planerare Aleksiina Raja
Tfn 040 1269 793
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi