Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Delta och påverka / Deltagande budgetering
kirkkonummi

Deltagande budgetering

På denna webbsida hittar du information om faserna i deltagande budgeteringen och instruktioner om hur man deltar. Vi publicerar samtliga idéer för deltagande budgeteringen på denna webbsida. Mer information om deltagande budgetering publiceras på denna sida när projektet framskrider. 

Aktuellt

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen avslutades 5.2.2024. Inom utsatt tid fick vi in sammanlagt 2 061 röster, dvs. ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den deltagande budgeteringen.

Vinnarprojekten konkurrensutsätts och genomförs under åren 2024 och 2025.

Omröstningsresultatet hittar du här (länken öppnas i en ny flik).

Läs mer om faserna och instruktioner

Idésökning

Utvärdering

Röstning

Genomförande

Utvärderingsgrunderna för idéerna

I Kyrkslätt beslutade man starta ett försök med deltagande budgetering. Syftet med deltagande budgetering är förutom att öka invånarnas delaktighet och möjligheter att påverka också samla erfarenheter på basis av vilka Kyrkslätts egen praxis för deltagande budgetering kan utvecklas.  Den deltagande budgeteringen är en form av direkt demokratin, i vilken invånare kan föreslå idéer och röstar om, hur de skulle vilja utveckla välbefinnande i Kyrkslätt.

Faserna i deltagande budgeteringen 

Idésökning 30.10–20.11.2023

Mer information

I idésökningen kan alla invånare, föreningar och sammanslutningar lämna idéer.

Man kan från och med 30.10.2023 lämna idéer via ett elektroniskt formulär eller genom att fylla i ett frågeformulär i pappersformat på kommunens servicekontor och på biblioteken.

Efter idésökningen utvärderar kommunens experter idéerna. Invånarna får rösta på idéer som framskrider till röstningsfasen. Om anslaget räcker till för förverkligande av flera idéer förverkligas de i ordning enligt röstningsresultatet.

Hurdana idéer kan vara?

Förslagen kan till exempel vara byggande av fysiska objekt eller iståndsättning från bänkar och blomsterplanteringar till fartgupp och gång- och cykelleder, evenemang, klubbar, anskaffning av redskap som är avsedda för invånarnas bruk eller vad som helst som invånarna upplever som nödvändigt, trevligt eller viktigt.

Idén behöver inte tillhöra något visst tema och man behöver inte välja något tema på idéformuläret. På blanketten listas olika teman som stöd för att komma på idéer.

Observera när du lämnar idéer

 • du kan lämna flera idéer.
 • det lönar sig att beskriva idén och förverkligandet av den så noggrant som möjligt. Bara idéer som uppfyller kriterierna kan framskrida till fortsatt behandling.
 • vi är vid behov i kontakt med idéskaparen om vi behöver tilläggsuppgifter och idéskaparen har gett kontakttillstånd.
 • inget arvode betalas för idéerna.

Efter idésökningen utvärderar kommunens experter idéerna. Utvärderingsgrunderna anknyter till

 • laglighet och jämlikhet.
 • kommunens befogenheter och strategi.
 • allmännyttighet.
 • kostnadsberäkningen och tidtabellen.

Utvärdering av idéerna 21.11.2023–14.1.2024

Mer information

Efter att idésökningen avslutats utvärderar en arbetsgrupp som består av experter inom kommunen möjligheterna
att förverkliga idéerna och kostnaderna för dem. Arbetsgruppen motiverar för
invånarna om vissa idéer inte kan förverkligas. Alla de idéer som kan
förverkligas kommer till omröstning.  

Vi utvärderar invånarnas idéer med de utvärderingsgrunderna, som vi tidigare har meddelat. Vid behov kombinerar vi liknande idéer och sammanfattar rubriker samt beskrivningar. Under utvärderingsarbetet tar våra experter reda på, om idéer kan förverkligas och vad tidtabellen och kostnader för idéer är. Vi kommer att publicera expertertkommentarer på denna webbsida.

Omröstning 15.1–5.2.2024

Mer information

Omröstningen ordnas 15.1–5.2.2024. Man kan rösta på nätet och på pappersblankett i Bibliotekshuset Fyyri, på Veikkola bibliotek och på servicekontoret i kommunhuset. I Masaby kan du rösta på pappersblankett på K-Market Masala 17–19.1.2024 kl. 10–15. Den elektroniska röstningsblanketten läggs till på den här webbplatsen när röstningen börjar.

Elever och studerande röstar på en separat elektronisk blankett som de loggar in på med Wilma-koder.

Röstningsanvisningar

 • Var och en får rösta en gång. På blanketten kan man rösta på sammanlagt tre idéer.
 • Röstning på nätet kräver stark elektronisk autentisering med Suomi.fi-identifikation.
 • Den som röstar på pappersblankett ska bevisa sin identitet med identitetsbevis.

Förverkligande 2024–2025

Mer information

Vinnarprojekten konkurrensutsätts och genomförs under åren 2024 och 2025. Idéerna som ska förverkligas kan vara så många som anslaget tillåter i ordning enligt röstningsresultatet.  

Utvärderingsgrunderna för idéerna i deltagande budgetering

Laglighet

 • Idéerna ska vara icke-diskriminerande och följa Finlands lag.
Kostnader

 • Ett anslag om 100 000 euro som fastställts i budgeten har reserverats för deltagande budgetering. Inga minimikostnader har fastställts för enskilda idéer, maximikostnaden kan vara lika stor som anslaget.
 • Förverkligandet av idén får inte fordra kontinuerliga stora underhållskostnader.
 • Idén i deltagande budgetering ska kunna förverkligas under åren 2024 och 2025.
Kommunens strategi och befogenheter
 • Idén är förenlig med kommunens strategi och värden och står inte i strid med befintliga planer.
 • Förverkligandet av idén ska vara ett uppdrag som omfattas av Kyrkslätts kommuns befogenheter.
 • Om det redan har reserverats finansiering för förslaget i kommunens budget framskrider det inte till omröstningen.
 • Med anslaget kan man inte förverkliga idéer som anknyter till social- och hälsovårdstjänster eller räddningsväsendet. Förebyggande verksamhet eller idéer som främjar välmående och hälsa kan förverkligas.
Allmännyttighet och avgiftsfrihet

 • Idén som förverkligas är allmännyttig och stärker så många Kyrkslättsbors välmående som möjligt.
 • Genom deltagande budgetering kan man inte söka finansiering för en viss organisation eller ett företag.

Participatory budgeting

The Municipality of Kirkkonummi has decided to start an experiment in participatory budgeting.

More information in English here 

Fråga om deltagande budgetering

Du kan ställa frågor eller ge respons om deltagande budgetering via formuläret nedan. Länken öppnas i en ny flik.

Deltagande budgetering kontaktformulär