Välj en sida
kirkkonummi

Västra Gesterby

Situation: Lagakraftvunnen (28.4.2023)

Planeringsområdet ligger i norra delen av kommuncentrum på ca två kilometers avstånd från Kyrkslätts affärscentrum och resecentrum.

För Gesterbyområdet utarbetas två separata planprojekt: Detaljplanerna för Västra Gesterby och Gesterby. Målet är att göra detaljplaneprojektet för Västra Gesterby smidigare för att göra det möjligt att placera en närbutik på området under de närmaste åren. I detaljplanen för Västra Gesterby anvisas en trafikmässigt sett attraktiv plats för en närbutik invid Gesterbyvägen. Dessutom kommer man att anvisa kompletterande byggande i närheten av butiken. Kollektivtrafikens och gång- och cykelförbindelsernas trafikmässiga funktionalitet förbättras också i och med detaljplaneändringen. Detta har en betydande inverkan på trafiksäkerheten på området och tätortsbilden


Godkännande av planen:

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Västra Gesterby (projekt 12203), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 § 
Kommunfullmäktige 6.3.2023 § 12
Kommunstyrelsen 13.2.2023 § 53
Samhällstekniska nämnden 29.09.2022 § 108   bilagor   

Vunnit laga kraft 28.4.2023 planekarta 3480


Förslagsskede:

Framläggning av det justerade detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §
Kommunstyrelsen 23.05.2022 § 170    
Samhällstekniska nämnden 19.05.2022 § 49 


Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §
Kommunstyrelsen 11.10.2021 § 443


Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § och godkännande av det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning enligt MBL 62 § och 63 §
Samhällstekniska nämnden 29.9.2021 § 127
Kommunstyrelsen 20.09.2021 § 404
Kommunstyrelsen beslutar upphäva sitt tidigare beslut 23.8.2021 § 343 om framläggning av förslaget till detaljplan för Västra Gesterby (ritn. nr 3446) och remittera planen för beredning.

Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §
Kommunstyrelsen 23.08.2021 § 343
Samhällstekniska nämnden 17.6.2021 § 89


Inledningsskede:

Program för deltagande och bedömning (PDB), Samhällstekniska nämnden 17.9.2020 (§ 98)

Program för deltagande och bedömning (PDB), Samhällstekniska nämnden 28.5.2020 (§ 61)

Utvidgning anhängiggörande 22.10.2021 kungörelse

Anhängiggörande 21.10.2020 kungörelse

Anhängiggörande 24.6.2020 kungörelse


Tidigare skede:

De alternativa planutkasten framlagda 25-1. – 26.2.2016. (ritn.3237,3238), Samhällstekniska nämnden 10.12.2015 (§ 84)

Karta alternativ 1

Karta alternativ 2


Utredningar:

Gesterbyn idéplan 2008

Bullerutredning (2021, på finska)


Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256