Välj en sida
kirkkonummi

Språkbadsundervisning

Aktuellt

Öppet hus för språkbadet 18.1.2024 – kom och se på verksamheten!

Öppna dörrar kommer att hållas kl. 17.30 på Gesterbyn koulu.

Språkbadsundervisning i Kyrkslätt

Tvåspråkig undervisning (svenska språket) ordnas i Kyrkslätt i Gesterby koulu. Från förskoleundervisningen fortsätter språkbadsstigen till årskurserna 1–9 i språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu.

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram på småbarnspedagogisk nivå och skolnivå, och man förbinder sig till det för hela den grundläggande utbildningen. I språkbad anammar barnen det svenska språket genom att tala det i naturliga språkbrukssituationer. Barnet behöver inte kunna svenska i förväg, och föräldrarna behöver inte kunna svenska. Föräldrarna spelar en viktig roll då de stöder utvecklingen av barnets modersmål, för goda färdigheter i modersmålet gör det enklare att lära sig nya saker.

Inom språkbadsundervisningen är det främmande språket både inlärningsinstrument och -objekt. Inom undervisningen iakttas principen en vuxen, ett språk. Undervisningen sker i början helt på språkbadsspråket, och andelen modersmål ökar senare. Andelen språkbad på årskurserna 5–9 är minst hälften. Målet för undervisningen är funktionell tvåspråkighet. Språkbadsklasserna följer en riksomfattande läroplan. Språkbadssvenskan har en egen läroplan som finns i Kyrkslätts kommuns läroplan. På språkbadsklasserna bekantar man sig även med den svenska och den finlandssvenska kulturen.

Språkbadsstigen i Kyrkslätt

I Kyrkslätt är det möjligt att inleda språkbadsstigen redan i 3–4 års åldern i Kielikylpy-yhdistys’ språkbadsklubb, i Smultron-gruppen för 5-åringar i Neidonkallion päiväkoti eller senast i förskoleundervisningen i Gesterbyn koulu. Den kompletterande småbarnspedagogiken som ges i Neidonkallion päiväkoti genomförs i Gesterbyn koulus lokaler. Från förskoleundervisningen fortsätter språkbadsstigen till årskurserna 1–9 i språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu.

Språkbad i de lägre årskurserna

Språkbadet inom den grundläggande utbildningen följer den riksomfattande läroplanen. Man lär sig läsa och skriva endast på svenska på årskurserna 1–2. Under de första åren i språkbad ligger fokus på förståelse av svenska och senare i produktion av det. Man lär sig språket genom sång, ramsor, lek och andra aktiviteter. Man tränar även språket i samarbete med språkbadselever i olika åldrar och med elever i Winellska skolan. Läraren har en enspråkig roll i språkbadsgruppen, dvs. läraren byts samtidigt med undervisningsspråket.

Språkbad i de högre årskurserna

Varje årskurs har en grupp för grundläggande utbildning, som är en språkbadsklass. Timfördelningen på de olika årskurserna överensstämmer med timfördelningen av A-språket i Jokirinteen koulu (2+3+3). Valet av betoning på språkbad påverkar även valet av tillvalsämnen på de högre årskurserna.

Språkbadsundervisningen har stegvis flyttats helt och hållet fr.o.m. åk 7 till Gesterbyn koulu fr.o.m. läsåret 2020–2021.  Eleverna hör ännu administrativt till det finska utbildningsväsendet i Gesterbyn koulu men de studerar i tätt samarbete med Winellska skolan. På så sätt tryggar man andelen undervisning på svenska i språkbadet.

Förnyelsen är bra med tanke på elevens framtid och de fortsatta studierna. Hälften av det totala timantalet undervisas på svenska och hälften på finska. Målet är en god nivå för verksamheten på båda inhemska språken.  Vi anser det också vara väldigt viktigt att upprätthålla elevernas motivation. Därför undervisar man särskilt konst- och färdighetsämnena (gymnastik, musik, bildkonst, handarbete och huslig ekonomi) på svenska i blandade grupper tillsammans med Winellska skolans elever. Också historia och samhällslära, hälsokunskap och elevhandledning undervisas på svenska. Följande ämnen undervisas på finska i åk 7: matematik, modersmål, engelska, A2-språken, naturvetenskaper (biologi/geografi och fysik/kemi) och religion. Ämneslärarna kommer från Gesterbyn koulu, Jokirinteen koulu och Winellska skolan.