Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 12.6 och delgavs situationen gällande behovsutredningen för det nya daghemmet i Masaby. Därtill bekantade sig nämnden med utfallet av budgeten i ljuset av den första delårsöversikten för år 2024.

Masabyområdets nya daghem

Finska nämnden för fostran och utbildning bekantade sig med småbarnspedagogikens behov av lokaler i Masabyområdet och antecknade behovsutredningen för det nya daghemmet för kännedom. Man fortsätter behandlingen av ärendet i början av hösten.

Avsikten med projektet är att genomföra lokaler för det nya daghemmet i Masabyområdet. I samband med daghemsbyggnaden reserveras också lokaler för invånarparkverksamhet.

Man har bedömt det vara nödvändigt att bygga ett nytt daghem, eftersom servicebehovet på området ökar. Småbarnspedagogikens försörjningsberedskap och reparationsbehovet gällande de befintliga lokalerna förordar också byggande av ett nytt daghem.

Behovsutredningen och närmare uppgifter finns i sammanträdeshandlingarna.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var: 

  • Justering av grundpriset på småbarnspedagogikens servicesedel från och med 1.8.2024
  • Ändringar och preciseringar av B1-svenska i den lokala läroplanen från och med 1.8.2024.
  • Ändringar och preciseringar i den lokala läroplanen från och med 1.8.2024; Valbarhet inom den grundläggande utbildningen
  • Delårsöversikt I år 2024 för finska nämnden för fostran och utbildning
  • Finska nämnden för fostran och utbildnings extra sammanträde
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning