Välj en sida
kirkkonummi

Bidrag till idrottsföreningar

Enligt idrottslagen ska kommunen främja kommuninvånarnas möjligheter att utöva idrott. Kommunernas uppgift är att stöda lokala idrottsföreningar. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag och beslutar om beviljande av bidrag.

Bildnings- och fritidsnämnden delar ut följande bidrag till idrottsföreningar:

  • Projektbidrag för lönekostnader i anslutning till ordnandet av idrott för specialgrupper i Kyrkslätts simhall
  • Förskott på verksamhetsbidraget
  • Verksamhetsbidrag
  • Projektbidrag för anläggande/grundlig förbättring av idrottsplats
  • Projektbidrag för genomförande av  ett särskilt evenemang som verkställs vid en viss tidpunkt
  • Projektbidrag för främjande av sjöräddningsverksamheten
  • Projektbidrag för kartans produktionskostnader
  • Projektbidrag för utgifter för utbildningsverksamhet

Mer information om bidrag och hjälp med att göra ansökningar kan du få från nuorisojaliikunta.avustukset@kirkkonummi.fi.

Förhållanden

Idrottsföreningar i Kyrkslätt kan söka bidrag.

Kungörelserna om bidrag finns uppsatta på kommunens anslagstavla för offentliga meddelanden och i Kirkkonummen Sanomat. Ansökningsblanketter och -anvisningar finns att få på Kyrkslätts kommuns servicekontor (Kyrkslätt, Ervastvägen 2, 1 vån.).

Anvisning

Bidragsansökningarna ska skickas inom utsatta tider per post: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller genom att lämna in ansökan på Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.

Obs! Eftersom det sista datumet för inlämning av ansökningar om bidrag infaller på ett veckoslut kan ansökningarna lämnas på den första därpå följande vardagen. Det sista datumet för inlämning av ansökningar är därmed tisdag 2.4 före kl. 15.00.

Bidragsreglemente och kungörelse:

Kom ihåg att blanketterna ska undertecknas så som stadgas i föreningens bestämmelser och de ska tillställas kommunens registraturinom utsatt tid. Bidragsblanketterna kan inte återsändas elektroniskt.

Idrottstjänsternas blanketter som kan skrivas ut:

Kontaktuppgifter

nuorisojaliikunta.avustukset
@kirkkonummi.fi

Fritidssekreterare
Risto Rossi
tfn 040 753 8906

Ungdoms- och idrottschef
Päivi Sorvari
tfn 040 126 9625

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi