Välj en sida

Bidrag till idrottsföreningar

Enligt idrottslagen ska kommunen främja kommuninvånarnas möjligheter att utöva idrott. Kommunernas uppgift är att stöda lokala idrottsföreningar. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag och beslutar om beviljande av bidrag.

Bildnings- och fritidsnämnden delar ut följande bidrag till idrottsföreningar:

  • Projektbidrag för lönekostnader i anslutning till ordnandet av idrott för specialgrupper i Kyrkslätts simhall
  • Förskott på verksamhetsbidraget
  • Verksamhetsbidrag
  • Projektbidrag för anläggande/grundlig förbättring av idrottsplats
  • Projektbidrag för genomförande av  ett särskilt evenemang som verkställs vid en viss tidpunkt
  • Projektbidrag för främjande av sjöräddningsverksamheten
  • Projektbidrag för kartans produktionskostnader
  • Projektbidrag för utgifter för utbildningsverksamhet

Mer information om bidrag och hjälp med att göra ansökningar kan du få från nuorisojaliikunta.avustukset@kirkkonummi.fi.

Förhållanden

Idrottsföreningar i Kyrkslätt kan söka bidrag.

Kungörelserna om bidrag finns uppsatta på kommunens anslagstavla för offentliga meddelanden och i Kirkkonummen Sanomat. Ansökningsblanketter och -anvisningar finns att få på Kyrkslätts kommuns servicekontor (Kyrkslätt, Ervastvägen 2, 1 vån.).

Anvisning

Bidragsansökningarna ska skickas inom utsatta tider per post: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller genom att lämna in ansökan på Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.

Bidragsreglemente och kungörelse:

Kom ihåg att blanketterna ska undertecknas så som stadgas i föreningens bestämmelser och de ska tillställas kommunens registraturinom utsatt tid. Bidragsblanketterna kan inte återsändas elektroniskt.

Idrottstjänsternas blanketter som kan skrivas ut:

Kontaktuppgifter

nuorisojaliikunta.avustukset
@kirkkonummi.fi

Fritidssekreterare
Risto Rossi
tfn 040 753 8906

Ungdoms- och idrottschef
Päivi Sorvari
tfn 040 126 9625

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi