Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Bostäder / Myndighetsverksamhet i hyreshusbolag
kirkkonummi

Myndighetsverksamhet i hyreshusbolag

1. Övervakning av hyror

På aravahyresbostäder tillämpas lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus. Enligt 7 § i lagen får hos hyresgästerna i hyra för en bostadslägenhet uppbäras högst ett belopp som vid sidan av övriga intäkter behövs för utgifterna för finansiering av aravahyresbostäder och lokalerna i anslutning till dem och för de utgifter som god fastighetshållning förutsätter.

Kommunen övervakar att de principer som gäller maximibeloppet av hyran följs. Miljöministeriet rekommenderar att varje aravahyreshus årligen tillställer kommunen sitt bokslut med alla handlingar, finansieringsanalys samt efterberäkningar av skötselhyra och kapitalhyra, budget samt utlåtande av boendedemokratiorganet.

Enligt räntestödslagen ska kommunen se till att räntestödet har använts för det ändamål som bestäms i lagen.

Miljöministeriet rekommenderar också att de kommunala myndigheterna skulle eftersträva att ingripa i aravahyreshusens ekonomiska svårigheter i ett så tidigt skede som möjligt. Den kommunala myndigheten borde i samråd med husets ägare utreda orsakerna till svårigheterna och eventuella avvikelser från självkostnadsprincipen samt försöka finna åtgärder att rätta till situationen. Kommunen ska meddela till statskontoret de hyreshus som försummat fastighetshållningen samt de hyreshus som har de största ekonomiska svårigheterna.

2. Övervakning av valet av boende

Vid valet av boende till aravahyresbostäder och hyresbostäder som finansierats med räntestöd tillämpas statsrådets beslut om de grunder som skall tillämpas då ägarbostadsaravalån beviljas, då ägarbostadslån godkänns som räntestödslån samt då boende väljs. Kommunen övervakar att de grunder som statsrådet har fastställt följs (4 § i lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus, 13 § i lagen om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån). Kommunen bestämmer själv på vilket sätt övervakningen ska utföras.

Om en aravahyresbostad används i strid med stadgandena, kan länsrätten ålägga ägaren att till statskontoret betala en halv procent av bostadslägenhetens indexjusterade anskaffningsvärde för varje kalendermånad, under vilken användningen icke har varit den rätta (6 § i aravabegränsningslag). Har den som erhållit räntestödslån använt lånemedel i strid med stadgandena, kan statskontoret inställa betalningen av räntegottgörelsen (12 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån).

Övervakningen av användningen av gamla aravahyresbostäder (också sådana för vilka fortsatta begränsningar gäller) och hyresbostäder som finansierats med långfristigt räntestöd utförs i Kyrkslätts kommun i form av efterhandsgranskning och stickprovskontroll. Efterhandsgranskningen genomförs på följande sätt:

En övervakningsblankett angående boendematlag som ingått hyresavtal samt uppgifter om bostadsmarknaden sänds en gång i månaden till kommunens bostadsmyndighet. Av förteckningen skall framgå uppgifter som nämns i en bilaga och förteckningens riktighet skall bestyrkas med underskrift av den som valt hyresgästerna. Kommunen kan med anledning av förteckningen be om tilläggsuppgifter eller be att den som valt hyresgästerna granskar de till förteckningen hörande ansökningshandlingarna.