Välj en sida
kirkkonummi

Solbacka och Majvik

Situation: Förslagsskede (17.6.2021)

Området ligger i Masaby tåghållplats omedelbara närhet och i Esbovikens strandzon. Planeringsområdet utvidgades både norrut och söderut så att det omfattar bl.a. de planskilda anslutningarna, som ska förnyas, till Ring III och de västligaste kvarteren i bostadsområdet Herrgårdsstranden.

Planläggningsprogram: Korg för planer som väntar 2025-2027, projektkort


Förslagsskede:

Offentlig framläggning av förslaget till detaljplan

Samhällstekniksa nämnden 17.6.2021 § 88 och godkännande av det justerade programmet för deltagande och bedömning § 87

Samhällstekniska nämnden 22.10.2020 § 110, Föredraganden avförde ärendet från föredragningslistan

Samhällstekniska nämnden 16.6.2020 § 73, Samhällstekniska nämnden beslutade remittera ärendet för ny beredning,

Beredningsskede:

Detaljplaneutkastet (ritn. nr 3305) har varit framlagt 14.8 – 15.9.2017, samhällstekniska nämnden 31.5.2017 (§ 44)


Inledningsskede:

Projektets uppdaterade program för deltagande och bedömning behandlades i kommunaltekniska nämnden 15.3.2018 (§ 32)

Godkännande av det justerade programmet för deltagande och bedömning för projektet, samhällstekniska nämnden 20.4.2017 (§ 24)

Godkännande av programmet för deltagande och bedömning för projektet, samhällstekniska nämnden 20.10.2016 (§ 78)


Utredningar:

Suvimäen ja Majvikin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi (2016) (på finska)

Suvimäen ja Majvikin asemakaava-alueen Natura-arviointi (2020) (på finska)

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan lahokaviosammalselvitys (2019) (på finska)

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan liito-oravaselvitys (2018) (på finska)

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan luontoselvitys (2015) (på finska)

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan meluselvitys (2019) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 044 760 2282