Välj en sida
kirkkonummi
Villa Hagan puiston rajaus kartalla

Villa Hagas park

Situation: Inledningsskede (26.10.2023)

Projektet ligger i Kyrkslätts kärncentrum, strax norr om järnvägsstationen. Centrala markägare är Kyrkslätts kommun, Senatsfastigheterna, Y-säätiö och KOy Kirkkonummen Liiketalo. Planeringsområdets areal är ca 10 ha. Det gränsar i väster till Wiksvägen, i söder till Stationsbågen och i norr till Finnsbackastigen. I östra delen gränsar planeringsområdet delvis till Stationsvägen och delvis till Ervastvägen. På planeringsområdet ligger idag Kyrkslätts skolcentrum, affärsbyggnader, den gamla hälsocentralen samt vånings- och radhus och den skyddade Villa Haga med gårdsbyggnader.
 
Detaljplanen för Villa Hagas park är del av en större helhet, med vilken man strävar efter att utveckla Kyrkslätts centrums trivsel och attraktionskraft. Ändringen bottnar i den gällande delgeneralplanen, vars avsikt är att utveckla centrumområdet till ett urbant tättbefolkat och modernt centrum. På planeringsområdet placeras såväl flervåningshus, radhus som småhusboende, vilket möjliggör ett mångsidigt bostadsutbud för kommuninvånarna som bor på olika sätt. På området placeras också affärsutrymme och tjänster. Den nuvarande Villa Hags park utvidgas så att den sträcker sig ända till områdets norra gräns. Längs parken placeras vistelseområden och lekplatser. Genom parken löper en för området viktig rekreationsrutt. Antalet nya invånare på det kommande planområdet har beräknats bli cirka 2000.

Planläggningsprogram:


Godkännande av planen:


Förslagsskede:


Inledningskede

Beslut: Detaljplanen för Villa Hagas park (10109), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §) och godkännande av idéplanen

Samhällstekniska nämnden 26.10.2023 § 119

programmet för deltagande och bedömning samt idéplanen

Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 24.11.2023


Invånarmöte hålls onsdagen 13.12.2023 kl 17.30 – 19 i kommunhusets Kirkkonummi-sali, Ervastvägen 2


Utredningar:

Planläggningsarkitekt
Anniina Lehtonen
tfn 040 126 9253
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi