Välj en sida
kirkkonummi

Skötsel av grönområden

Områdestjänsterna förvaltar och sköter underhållet på kommunens allmänna grönområden, lekplatser, parker, mattvättningsställen och skogar. De kommunaltekniska investeringstjänsterna ansvarar för planering och byggandet av dem.

Skötseln av grönområden baserar sig på den allmänt använda underhållsklassificeringen för grönområden RAMS 2020.

Underhållsklasserna nedan beskriver grönområdenas allmänna karaktär, användning och kvalitetsnivå.

R  Anlagna grönområden

·         R1 Grönområde med speciella värden

                Viktiga offentliga områdens gårdar, i synnerhet värdefulla stadsparker, grönområden byggda av högklassiga material

·         R2 Bruksgrönområde

                Grönområden avsedda för gång- och cykeltrafik, lek, motion och särskilda aktiviteter

·         R3 Grönområde för rekreation

                 Stads- eller tätortsgrönområden med mångsidig växtlighet och mångsidiga strukturer avsedda för vistelse, trivsel och rekreation

·         R4 Gröna skydds- och övergångsområden

                  Övergångsområden, skyddszoner och randzoner för den byggda och den naturliga miljön

A Öppna grönområden

·         A1 Äng med speciella värden

           Ängar som är särskilt viktiga och värdefulla med tanke på landskapet, kulturtraditionen och naturens mångfald och värden

·         A2 Äng för rekreation

           En del av ett rekreationsområde, en park, en gård, ett friluftsområde eller ett kulturlandskap, växtligheten är riklig låg ängsflora

·         A3 Landskapsäng

           En del av ett rekreationsområde, en park, ett trafikgrönområde eller ett traditionslandskap med vegetationstäcke som huvudsakligen består av växter med örtstam

·         A4 Öppet område

            Åkrar som inte längre är i odlingsbruk, skogsgläntor, naturängar, strandängar och andra öppna områden med växter med örtstam som inte vårdas.

·         A5 Landskapsåker

            Omformade och sådda markområden där det odlas nytto- eller landskapsväxte

Underhållet av stigar, vägar och gruskorridorer med bundet eller obundet material på grönområdena ingår i

skötselklassificeringarna, på en del av lederna finns också vinterunderhåll.

Skötselklasserna på kartan