Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Miljö / Kommunens skogar / Skogvård
kirkkonummi

Skogvård

Bruksklass 1

 • Närskogar (C1)
  • Syftet med vården är att upprätthålla landskapsbilden och mångsidig, livskraftig och skiktad växtlighet samt att trygga möjligheterna till friluftsliv. Man fäster särskild uppmärksamhet vid människornas säkerhet när de rör sig i skogen.
 • Frilufts- och rekreationsskogar (C2)
  • Syftet med vården är att förvara skogslandskapet och den ursprungliga naturen och växtligheten och det ursprungliga djurbeståndet samt att trygga möjligheterna till friluftsliv och rekreation.
 • Skyddade skogar (C3)
  • Målet med vården är vanligtvis att underhålla skiktad växtlighet och växtlighetens täckning och skyddande inverkan. Utgångspunkten för behandling av skyddade skogar är att skogens skyddande inverkan blir så bra som möjligt. Buller- och dammskydd uppnås bäst med tät, ung barrträdsväxtlighet som förnyas kontinuerligt enligt remsor.

Bruksklass 2

 • Skogar med naturvärden och skyddade skogar
  • Skogar med naturvärden och skyddade skogar behandlas specifikt. Utgångspunkten är att bevara de skyddade naturvärdena på området.
   Fridlysta naturskyddsområden har egna bestämmelser som ska iakttas.
   I vården av skogar med naturvärden och skyddade skogar beaktas också skogarnas rekreationsbruk, om skogen har betydelse med tanke på rekreationen.

Bruksklass 3

 • Ekonomiskogar
  • I behandlingen av ekonomiskogsområden följs principerna för vård av ekonomiskogar. Man sparar dock bl.a. vackra och gamla enskilda träd.
   Arealen för förnyelseavverkningar är högst 3 ha. I ekonomiskogar strävar man dock efter att undvika förnyelseavverkningar (förnyelseplikten skogslagen 3 §).
   När man förnyar skogen lämnar man grupper av naturvårdsträd samt murkna träd för att trygga naturens mångfald.

Enstaka träd som fällts av vinden lämnas i skogen för att murkna. Man strävar efter att avlägsna avverkningsavfallet från avverkningsområdet.

Se ytterligare information om kommunens skogar i skogsstrategin (på finska) eller ta kontakt med parkmästaren.

Trädfällning

Man får inte fälla träd på mark som ägs av kommunen.
Man får inte ta trädstammar som fällts eller fallit på kommunens mark till eget bruk.

För trädfällning på detaljplanerat område behövs alltid tillstånd.
Om du vill fälla träd på din tomt, ta kontakt med byggnadstillsynen:
https://www.kyrkslatt.fi/byggnadstillsynens-kontaktuppgifter