Välj en sida
kirkkonummi

Hörande av grannar

Enligt bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen ska grannarna meddelas att ansökan om bygglov är anhängig. Beträffande ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och undantag är skyldigheten att höra i regel mer omfattande, eftersom man utöver grannarna dessutom ska höra andra, vars boende, arbete eller andra omständigheter projektet avsevärt kan påverka. Alla dessa ska beredas möjlighet att ge en skriftlig anmärkning.

Från kommunen kan beställas granneförteckning som gäller just ditt projekt.

Följande ägare eller innehavare till fastigheter ska höras:

 • grannfastigheterna som ligger bredvid, mitt emot samt hörn mot hörn
 • fastigheterna som ligger på andra sidan en väg eller ett smalt (ca 50-100 m) vattendrag
 • från fall till fall även andra än rågrannar, om projektet har betydande inverkan på dem, så som exempelvis: ◦servitutsväg som löper via annan än rågrannes gård
  • byggnaden placeras i en annan grannes ”utsiktslandskap”
  • det är fråga om ett annat projekt än ett vanligt bostads- eller fritidsbostadsprojekt, sådana är t.ex. en hästgård eller företagsverksamhet som orsakar miljökonsekvenser (bilverkstad, liten maskinverkstad o.d.)
  • åtgärden medför mer omfattande konsekvenser, så som en hög mast, cistern som medför trafik, golfbana, större lager- eller parkeringsområde, projekt som medför trafik på en smal väg osv.

Ifall byggplatsen gränsar till en allmän väg ska meddelande om byggprojektet skickas också till Nylands NTM-central

Meddelande och hörande av grannarna kan ibland vara onödigt på grund av att projektet är ringa eller på grund av dess läge. Som sådana projekt räknas ofta:

 • En vanlig ekonomibyggnad som bestämmelserna tillåter och som placeras på tillräckligt avstånd från gränsen, med undantag av en bastu eller båtskjulsbyggnad som placeras i strandzon.
 • Mindre utvidgning av befintliga egnahemshus, fritidsbyggnader, bastur eller båtskjul.
 • Enligt övervägande från fall till fall bostadsbyggnadsprojekt på stora gårdar, långt från grannens gräns.
 • Ifall byggnaden placeras t.ex. i utkanten av en stor (ca 5-10 ha eller större) lägenhet, kan man enligt separat övervägande höra endast de närmaste grannarna till den egentliga byggnadsplatsen.

Detta gäller emellertid inte vid undantagsförfarande eller avgöranden som gäller planeringsbehov, då man alltid hör grannarna till byggnadsplatsen och på influensområdet. Det bör också beaktas att byggnadstillsynsmyndigheten till slut avgör behovet av hörande.

Hörande som utförs av sökanden

Det lönar sig för bygglovssökande att själv sköta det lagstadgade informerandet om tillståndsansökan eller hörandet av grannarna. Då tillståndssökanden själv informerar, försnabbas behandlingen av tillståndsansökan klart. Till brevet om hörande ska fogas bl.a. en kopia av situationsplanen och fasadritningarna. Det bör beaktas att tillståndssökanden vid hörandet ansvarar för att processen utförts korrekt.

Grannarna ska höras på kommunens blankett, där det står: ”Om grannfastigheten har fler än en ägare eller innehavare, är den som erhållit och undertecknat meddelandet skyldig att underrätta de andra delägarna/samägarna/innehavarna om delfåendet.”

Grannarna kan enkelt höras också via tjänsten Lupapiste.fi. Då ska du känna till din grannes e-postadress.

Om endast en del av grannarna har hörts, måste kommunen höra resten.

Hörande som utförs av kommunen

Kommunen utför hörandet som normalt brev, vilket ansetts ha anlänt till dem som ska höras 7 dagar efter dagen det skickades. På samma sätt bör man reservera 7 dagar tid för grannarna att framställa anmärkningar. Hörande av grannar som utförs av kommunen inklusive kansliarbete tar alltså vanligtvis ca 2-3 veckor (under semesterperioden t.o.m. längre).

Om man inte känner till grannarna eller inte får kontakt med dem eller om det finns mer än tio grannar, blir kommunen tvungen att kungöra projektet i tidningarna och på kommunens anslagstavla på samma sätt som vid kommunens tillkännagivanden. Då anses grannarna ha delgivits meddelandet om ansökan. Meddelandet ska finnas på kommunens anslagstavla 14 dygn, dvs. det tar ca 3-4 veckor att sköta ärendet inklusive kansliarbete.

Kostnaderna för hörande som utförs av kommunen framgår ur byggnadstillsynsavgifterna (18.2 §).

Information om bygglovsansökan på byggnadsplatsen

Om anhängiggörandet av projektet ska också informeras på ett lämpligt sätt på byggnadsplatsen. Ett passligt sätt är t.ex. en skylt på minst 30 cm x 40 cm, där byggnadsprojektet som ansökan gäller (egnahemshus, fritidsbyggnad…), sökandens = byggarens namn, adress och telefonnummer samt planerarens kontaktuppgifter framgår. Om byggnadsplatsen är stor, är den lämpligaste platsen för skylten invid vägen som går förbi.