Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Välmående / Anordnande av stöd
kirkkonummi

Anordnande av stöd

Lagen om småbarnspedagogik 540/2018 3a kap. 15 a–15 e §, rätt till stöd inom småbarnspedagogiken, har trätt i kraft 1.8.2022. Lagen styr stödet för barnets utveckling, lärande och välbefinnande, genomförandet av stödet, innehållet i stödtjänsterna, bedömningen av stödet och beslutsfattandet om stödet och stödtjänsterna.

Barnets viktigaste handling inom småbarnspedagogiken är barnets plan för småbarnspedagogik, och det väsentligaste där är det pedagogiska innehållet, på vilket beslutet alltid vilar.  Det intensifierade eller särskilda stödet kan vara pedagogiskt, strukturellt eller vårdinriktat. Stödtjänsterna anknyter till tolknings- och assistenttjänster samt behovet av hjälpmedel.

Förvaltningsbeslut om stöd inom småbarnspedagogiken fattas om intensifierat och särskilt stöd samt stödtjänster för allmänt stöd. Vårdnadshavarnas syn på ärendet som gäller barnet hörs, pedagogiska stödåtgärder utarbetas för barnet och en plan för genomförandet av stödet görs upp vid mötet om planen för barnets småbarnspedagogik. Barnets båda vårdnadshavare ska närvara på mötet eller överföra beslutanderätten genom fritt formulerad fullmakt till den andra vårdnadshavaren eller en person som de valt.

Framställan om stöd görs mångprofessionellt, och specialläraren med vidgat arbetsområde inom småbarnspedagogik är alltid närvarande. Dessutom kan psykologen inom småbarnspedagogik, kuratorn inom småbarnspedagogik, barnets terapeut eller en annan viktig person för barnets ärenden vara närvarande. Vårdnadshavarna kan om de så önskar ta med en stödperson.

Ni får beslut om stöd via ett förvaltningsbeslutssystem, och ni kan söka rättelse hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (finskspråkiga hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland).

I alla stödfrågor, både när det gäller beslut och smidig vardag, får ni hjälp och klargörande av det egna daghemmets speciallärare inom småbarnspedagogik.