Välj en sida
kirkkonummi

Delgeneralplan för Kylmälä

Situation: Förslagsskede (22.8.2016)

Kylmälä ligger i kommunens norra del mellan Veikkola tätort och Evitskogs by. Planeringsområdet är ca 15 km2 och där bor ca 700 invånare (situation år 2018). En avsevärd del av byggnadsbeståndet är fritidsbostäder. Syftet med delgeneralplanen är att förenhetliga bystrukturen, styra boendet till lämpliga platser och anvisa tillräckliga rekreationsområden och enhetliga frilufts- och ridrutter på området. I delgeneralplanen undersöks också möjligheterna och behoven av att förbättra trafiksäkerheten och man förbereder sig på en ökning av områdets servicebehov.


Godkännande av planen:


Situationsöversikt för delgeneralplanen för Kylmälä

Samhällstekniska nämnden 22.5.2024 § 47

Förslagsskede:

Beslutsfattande:

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning av Kylmälä delgeneralplan
Kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ 87)

Delgeneralplan för Kylmälä, beslut om principerna för beredningen av det justerade förslaget till delgeneralplan,
Kommunstyrelsen 22.8.2016 (§ 241)
Samhällstekniska nämnden 15.6.2016 (§ 54)

Kylmälä delgeneralplan, offentlig framläggning av förslaget till delgeneralplan
Kommunstyrelsen 1.6.2015 (§ 195)
Samhällstekniska nämnden 23.4.2015 (§ 30)

Plandokument:

Programmet för deltagande och bedömning (2018)


Principer för den fortsatta beredningen (2016, på finska)


Förslaget till Kylmälä delgeneralplan (3215) framlagt 22 – 30.6.2015 och 3.8 – 4.9.2015:
Planförslag (3215)
Planförslagets (3215) beteckerningar och bestämmels
Beskrivning
Beskrivnings bilagor


Beredningsskede:

Utkastet till delgeneralplanen behandlades i samhällstekniska nämnden 18.2.2010 och 25.3.2010 och vid sammanträdet 25.3.2010 beslutade man lägga fram utkastet. Delgeneralplanen var offentligt framlagd 26.4-28.5.2010.


Utredningar:

Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot Yva Sito 2014
Liikenteellinen tarkastelu Sito 2011
Liito-orava Faunatica 2009
Rakennusinventointi tekstiosa Backman 2009
Arkeologinen inventointi Museovirasto 2009
Luontoselvitykset Faunatica 2008


Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587