Välj en sida

Delgeneralplan för Kylmälä

Situation: Förslagsskede (22.8.2016)

karta av Kylmälä

Kylmälä ligger i kommunens norra del mellan Veikkola tätort och Evitskogs by. Planeringsområdet är ca 15 km2 och där bor ca 700 invånare (situation år 2018). En avsevärd del av byggnadsbeståndet är fritidsbostäder. Syftet med delgeneralplanen är att förenhetliga bystrukturen, styra boendet till lämpliga platser och anvisa tillräckliga rekreationsområden och enhetliga frilufts- och ridrutter på området. I delgeneralplanen undersöks också möjligheterna och behoven av att förbättra trafiksäkerheten och man förbereder sig på en ökning av områdets servicebehov.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2023-2024, projektkort


Tidigare behandling:

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning av Kylmälä delgeneralplan har behandlats i kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ 87).

Delgeneralplan för Kylmälä, beslut om principerna för beredningen av det justerade förslaget till delgeneralplan,
  kommunstyrelsen 22.8.2016 (§ 241) och
  samhällstekniska nämnden 15.6.2016 (§ 54)

Förslaget till Kylmälä delgeneralplan (3215) framlagt 22 – 30.6.2015 och 3.8 – 4.9.2015

Kylmälä delgeneralplan, offentlig framläggning av förslaget till delgeneralplan,
  kommunstyrelsen 1.6.2015 (§ 195)
  samhällstekniska nämnden 23.4.2015 (§ 24)

Planförslag (3215)
Planförslagets (3215) beteckerningar och bestämmels
Beskrivning
Beskrivnings bilagor

Beslut
Principer för den fortsatta beredningen (på finska)


Utredningar:

Luettelo kaikista selvityksistä
Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot Yva Sito 2014
Liikenteellinen tarkastelu Sito 2011
Liito-orava Faunatica 2009
Rakennusinventointi tekstiosa Backman 2009
Arkeologinen inventointi Museovirasto 2009
Luontoselvitykset Faunatica 2008
Program för deltagande och bedömning (16.6.2008)

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587