Välj en sida
kirkkonummi

Bjönsbacken

Situation: Lagakraftvunnen (3.3.2023)

Projektet ligger i Masaby centrum och genomförandet av det är av stor betydelse för utvecklingen av Masaby centrum, eftersom ersättandet av den tomma affärsbyggnaden med ett högklassigt flervåningshus förbättrar områdets omgivning. Området ligger i omedelbar närhet av Masaby tåghållplats och därifrån går goda kollektivtrafikförbindelser bl.a. till huvudstadsregionen och kommuncentret. Projektets huvudmål är att utöka invånarantalet i Masaby stationsområde, förbättra stadsbilden och bygga offentliga utrymmen av god kvalitet. Dessutom är syftet att i någon mån placera nya affärsutrymmen på området.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Lagakrafvunnen i sin helhet 3.3.2023

planekarta 3445

Besvärstillstånd över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut söktes hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat ansökan om besvärstill-
stånd 24.2.2023, så detaljplanen för Bjönsbacken har i sin helhet vunnit laga kraft 3.3.2023.

Helsingfors förvaltningsdomstol har med sitt beslut 20.9.2022 förkastat Kyrkslätts kyrkliga samfällighets besvär gällande kommunfullmäktiges beslut om godkännande (28.6.2021, § 58) av detaljplanen för Bjönsbacken.  Enligt 188 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen får besvär anföras av samfälligheten över detta beslut endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen för Bjönsbacken (ritn.nr. 3445) vid sitt sammanträde 28.6.2021 (§ 58). Över beslutet om godkännande anfördes besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvären gällde endast tomterna 4 (YK) och 8 (LPA) i kvarter 2023 i detaljplanen för Bjönsbacken. Med anledning av det är det motiverat att detaljplanen för Bjönsbacken till övriga delar sätts i kraft.

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 14.3.2022 § 71 beslutat att i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen förordna att detaljplanen för Bjönsbacken träder i kraft på så sätt att ikraftträdandet gäller kvarteren 2022, 2027, 2063, 2023 med undantag av tomterna 4 (YK) och 8 (LPA) samt detaljplanens gatu-, park-, och närrekreationsområden (VP, VL/s).

Planen som trätt i kraft  (kungörelse 28.4.2022)

Bestämmelser

Ytterligare information ges av planläggnings- och trafiksystemtjänsterna, detaljplanechef Simon Store, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Beslut om partiellt ikraftträdande av detaljplanen för Bjönsbacken enligt MBL 201 §
Kommunstyrelsen 14.03.2022 § 71

Besvär anfördes över kommunfullmäktiges beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol (augusti 2021)

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §:

Kommunfullmäktige 28.6.2021

Kommunstyrelsen 7.6.2021

Samhällstekniska nämnden 20.5.2021 § 69

Förslagsskede:

Detaljplanen för Bjönsbacken (projekt 33110), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § 9.11. – 11.12.2020

Kommunstyrelsen 22.06.2020 § 229

En presentationsvideo på finska u. 12 minuter

Karta nr 3414

Detaljplanebeskrivning

Bilagor s. 1-14

Bilagor s.15-21

Bilagor s.22-42

Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt bemötanden

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagning/telefontid hålls tisdag 24.11.2020 kl. 9-12 och onsdag 2.12.2020 kl. 13-16. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Tero Luomajärvi, tfn 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Samhällstekniska nämnden 28.05.2020 § 63


Inledningsskede:

Justerat program för deltagande och bedömning

Kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 (§ 147)


Tidigare behandling:

Planförslaget (ritn. nr 3247) har varit framlagt 30.5 – 1.7.2016, kommunstyrelsen 9.5.2016 (§ 132)

  • Två separata projekt har bildats av planförslaget: Bjönsbackens och Vernersparkens detaljplaner. Vernersparkens plan vann laga kraft 2017. Eftersom det efter framläggningen av förslaget framkommit behov av ändring i markanvändningen både i flervåningshuskvarteret och på området för fristående småhus, uppgörs ett nytt planförslag.

Anhängiggörande 16.1.2015 kungörelse

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 23.10.2014 (§ 64)


Utredningar:

Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (2017) (på finska):

Raportti
Laatukäsikirja
Yleissuunnitelma

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 044 760 2282