Välj en sida

Stöd för lärande och skolgång

Varje elev har enligt Lag om grundläggande utbildning 30 § rätt till tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behovet uppstår. Stödet för lärande och skolgång är en väsentlig del av skoldag. Varje lärare har som uppgift att erbjuda eleven det stöd som behövs. Behovet av stöd kan vara tillfälligt eller kontinuerligt, och eleven kan behöva en eller flera former av stöd beroende på sin situation. Stödet för lärande och skolgång organiseras enligt modellen för trestegstöd.

Trestegsstöd

Stödet för lärande och skolgång ordnas enligt en trestegsmodell med tre stödnivåer: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Eleven kan endast få stöd på en nivå åt gången. Stödet ges främst till eleven i den egna klassen och skolan med olika flexibla arrangemang, om inte elevens bästa nödvändigtvis kräver att eleven flyttas till en annan undervisningsgrupp eller skola för att få stödet. Stödet ordnas flexibelt och anpassningsbart så att man kan reagera på förändringar i elevens stödbehov i ett så tidigt skede som möjligt. Stödbehovet samt stödformernas tillräcklighet och lämplighet bedöms regelbundet i samarbete med eleven, vårdnadshavarna, de lärare som undervisar eleven samt vid behov med elevvårdspersonalen och andra multiprofessionella nätverk.

Allmänt stöd

Varje elev har rätt att få allmänt stöd genast när stödbehovet uppstår, och inledandet av stödet förutsätter inga särskilda undersökningar eller beslut. Stödformerna för allmänt stöd är det första sättet att svara på elevens stödbehov. Under allmänt stöd kan man mångsidigt använda olika stödformer i anslutning till undervisningsarrangemangen, inlärningsmiljön och -situationen samt bedömningen och specialundervisning på deltid. Allmänt stöd innebär vanligtvis att eleven endast har tillgång till enskilda stödformer och dessa ges under en kort period.

Vid behov kan en läroplan upprättas för elever som får allmänt stöd i Wilma. En plan för lärandet ska göras upp för en elev som får allmänt stöd om

  • eleven studerar enligt sitt eget studieprogram utan att vara bunden till årskurser.
  • eleven övergår från förberedande undervisning till den grundläggande utbildningen.
  • ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang har fattats för eleven (18 § i lagen om grundläggande utbildning).
  • eleven studerar i flexibel grundläggande utbildning i årskurs 7–9.

Planen för elevens lärande utarbetas av klassläraren eller klassföreståndaren tillsammans med andra lärare som undervisar eleven och en speciallärare. Planen för elevens lärande utarbetas i samarbete med eleven och vårdnadshavarna. En läroplan innehåller elevens mål för lärande och skolgång, nödvändiga undervisningsarrangemang samt den support och vägledning eleven behöver.

Intensifierat stöd

Om eleven behöver regelbundet stöd för sitt lärande och sin skolgång eller flera stödformer samtidigt, ska eleven ges intensifierat stöd. Under det intensifierade stödet kan man använda samma stödformer som under det allmänna stödet. Utöver olika stödformer i anslutning till undervisningsarrangemangen, inlärningsmiljön och -situationen samt bedömningen kan eleven ges specialundervisning på deltid.

Det intensifierade stödet grundar sig på en pedagogisk bedömning som behandlas i skolans multiprofessionella arbetsgrupp. Utifrån den pedagogiska bedömningen utarbetas en plan för lärandet för eleven som får intensifierat stöd. I planen antecknas det intensifierade stöd som eleven får. Pedagogisk bedömning och läroplan upprättas i Wilma. Dokumentens upprättande ansvaras för av klassläraren eller klasshandledaren i samarbete med andra lärare som undervisar eleverna, specialläraren samt elevens och deras vårdnadshavares medverkan. Alla lärare som undervisar eleven ger intensivt stöd enligt planerna som finns angivna i läroplanen.

Under intensifierat stöd kan elevens undervisning genomföras som årskursintegrerade studier. Då antecknas ett individuellt studieprogram i planen för elevens lärande enligt vilket undervisningen genomförs. Under intensifierat stöd kan man också använda särskilt prioriterade områden i studierna för att stödja elevens lärande. De särskilt prioriterade områdena utformas utgående från det centrala innehållet som fastställts för den egna årskursen i läroplanen. Målet är att hjälpa eleven att tillägna sig det läroämnesinnehåll som är nödvändigt för att gå vidare. 

Särskilt stöd

Särskilt stöd ges till elever som behöver långvarigt, övergripande och individuellt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Stödet kan ordnas inom ramen för allmän eller förlängd läroplikt. Under det särskilda stödet kan samma stödformer användas som under det allmänna och det intensifierade stödet. Specialundervisning ordnas med beaktande av elevens bästa och förutsättningarna för att ordna undervisningen i en grupp inom den allmänna undervisningen eller helt eller delvis i en grupp inom specialundervisningen.

Inledandet och fortsättningen av särskilt stöd grundar sig på en pedagogisk utredning. Klassläraren eller klassföreståndaren ansvarar för utarbetandet av den pedagogiska utredningen i samarbete med en övergripande speciallärare och andra lärare som undervisar eleven. Eleven och vårdnadshavarna deltar i utarbetandet av den pedagogiska utredningen tillsammans med skolans multiprofessionella arbetsgrupp. Utifrån den pedagogiska utredningen fattas ett skriftligt beslut om särskilt stöd för eleven i enlighet med förvaltningslagen. I beslutet om särskilt stöd fastställs elevens huvudsakliga undervisningsgrupp, eventuella tolknings- och assistenttjänster, särskilda hjälpmedel, läroämnena som individualiseras samt andra nödvändiga undervisningsarrangemang. Beslutet om särskilt stöd skickas per post till vårdnadshavarna.

För en elev som fått ett beslut om särskilt stöd ska en individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas utarbetas. Den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas grundar sig på information som producerats i den pedagogiska utredningen. I IP antecknas målen för elevens lärande och skolgång, de nödvändiga undervisningsarrangemangen och pedagogiska lösningarna samt det stöd och den handledning som eleven behöver. Dessutom fastställs i IP målen, innehållet och utvärderingen gällande eventuella individualiserade läroämnen samt andra stödåtgärder, såsom tolknings- och assistenttjänster och särskilda hjälpmedel.

Vid behov kan lärokursen i läroämnen individualiseras under särskilt stöd. Individualisering av lärokursen kan ske när eleven, trots särskilt prioriterade områden i studierna, inte kan uppnå målen på ett godkänt sätt. Beslut om att individualisera lärokursen tas i beslutet om särskilt stöd för eleven. När lärokursen individualiseras i ett ämne kan även mål och innehåll från lägre årskurser tillämpas. Den individualiserade lärokursen bedöms i förhållande till målen som anges i den individuella planen (IP). Betyg och/eller muntlig bedömning anges på betyget med en asterisk (*) i sådana fall.