Välj en sida

Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslät kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen.

Bidrag för kulturföreningar

Kommunens uppgift är att stöda kulturverksamhet i kommunen. Kyrkslätts kommun stöder lokal kulturverksamhet med organisationsbidrag som delas ut varje år. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag och beviljande av bidrag. Principerna har fastställts i bidragsreglementet.

Kulturväsendets personal hjälper och ger råd i upprättandet av bidragsansökningar.

Förhållanden

Bidrag beviljas som allmänna bidrag för regelbunden verksamhet samt som projektbidrag bl.a. för ordnande av evenemang och utveckling av verksamheten.

Organisationsbidrag beviljas inte till privatpersoner.

Anvisning

Ansökningstider 2023

Förskott på verksamhetsavtalsbidrag, senast 15.1.2023 kl. 16.00.
Verksamhetsavtalsbidrag 38 340 €, senast 15.1.2023 kl. 16.00.

Förskott på allmänna bidrag, senast 31.1.2023 kl. 16.00.
Allmänna bidrag 58 500 €, senast 31.3.2023 kl. 16:00.

Projektbidrag till registrerade organisationer 12 000 €, senast 31.3.2023 kl. 16.00.

Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 3 000 €, senast 31.3.2023 kl. 16.00.
Gruppen eller sammanslutningen ska bestå av minst tre personer, av vilka minst en är bosatt i Kyrkslätt. Projektet ska genomföras i Kyrkslätt under år 2022.

Projektbidrag till registrerade organisationer 3 910 €, senast 30.9.2023 kl. 16.00.

I fördelningen av bidrag ligger tyngdpunkten på kulturverksamhet för barn och unga och på utveckling av den lokala verksamheten.

Hederspris 1 000 €, senast 31.3.2023 kl. 16.00
Som grund för beviljande är inspirerande lokal kulturverksamhet i Kyrkslätt.

Försenade ansökningar beaktas inte.
Ansökningarna ska göras upp på de ansökningsblanketter som Kyrkslätts kommun anvisat.

Den fullständiga kungörelsen finns på Kyrkslätts kommuns websidor för kungörelser.
Ansökningsblanketter och -anvisningar finns att få på Kyrkslätts kommuns servicekontor (Kyrkslätt, Ervastvägen 2, 1 vån.).

Bidragsansökningarna ska vara framme inom utsatta tider.

Postadress: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt
Gatuadress: Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ytterligare information om ansökan om bidrag fås på kulturkansliet 09 29671 (växel), kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kontaktuppgifter

Antti Airaksinen
kultursekretare
tfn 040 865 2034

Piritta Numminen
biblioteks- och kulturchef
tfn 040 578 3001

Epost:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Kungörelse 2023

Kungörelse

Blanketter 2023

Ansökningsblankett 2023

Bidragsreglement

Funktionella mätetal

Hederspris 2023