Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Dataskydd och begäranden om information
kirkkonummi

Dataskydd och begäranden om information

Behandlingen av personuppgifter i kommunen stämmer överens med EU:s dataskyddsförordning.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018. Dataskyddsförordningen är lagstiftning som tillämpas direkt och iakttas också i kommunens verksamhet. I och med reformen blir reglerna för behandling av personuppgifter exaktare och enhetligare i EU-länderna.

Centralt i den nya förordningen

Ändamålsenlig behandling av personuppgifter stärker den registrerade personens rättigheter samt ökar öppenhet och transparens. Centralt i dataskyddsförordningen är bland annat

betoning av lagenligheten vid behandling av personuppgifter
minimering av antalet personuppgifter som samlas samt uppgifternas korrekthet
ökande av öppen information
Kommunen har också helhetsansvaret för den behandling av personuppgifter som utförs av kommunens samarbetsinstanser.

Privatpersoner får fler rättigheter

Privatpersoner, dvs. de registrerade, ser reformen exempelvis som nya rättigheter. De registrerade har fler och bättre rättigheter än tidigare. Med hjälp av rättigheterna kan de förstå och följa upp hur deras uppgifter behandlas och används för olika ändamål.

De registrerade har i vissa situationer till exempel rätt att korrigera sina uppgifter, överföra uppgifter från ett system till ett annat, begränsa behandling av sina personuppgifter samt få sina uppgifter avlägsnade. Dessa rättigheter är dock inte ovillkorliga och de innebär undantag, eftersom grunden för behandlingen av personuppgifter inverkar på den registrerades rättigheter.

Begäran om uppgifter ska lämnas med blanketten på kommunens webbplats (elektronisk identifiering) eller i kommunhusets servicekontor (identiteten måste bestyrkas). Blanketter för begäran om uppgifter:

För information om insyn i journalhandlingar läs mera här.

Skickande av krypterad e-post

Du kan skicka ett e-postmeddelande till oss via en säker anslutning med hjälp av tjänsten för krypterad e-post: https://turvaposti.kirkkonummi.fi/

Så skickar du krypterad e-post till Kyrkslätts kommun 

Dataskyddsbeskrivningar för kommunens register

Kyrkslätts kommun samlar personuppgifter för uträttande av olika myndighetsuppgifter. Nedan finns dataskyddsbeskrivningar för de register kommunen använder. Om du vill kan du också bekanta dig med ifyllningsanvisningarna för kommunens dataskyddsbeskrivning, som utnyttjats vid uppgörandet av beskrivningarna i kommunen.

Register för specialdieter
Behandlingen av personuppgifter i väglaget
HR-register
IT-register
Kartresponstjänst
Kartbutiken
Fastighetsdelen i Kyrkslätts kommuns kommunregister
Kyrkslätts kommuns fastighetshållnings- och bostadsuthyrningssystem
Byggnads- och byggnadstillsynsdelarna samt miljödelarna i kommunregister

Befolkningsregistret i Kyrkslätts kommuns kommunregister
Förvaltning av markegendom och arrendeavtal
Undervisningens kunduppgifter
Elevhälsoregister
Lokalhistoriskt samlingsregister
Serviceregister
Kyrkslätts kommuns patientregister
Socialvårdens anmälningsregister
Socialvårdens klientregister
Kundregister för sysselsättningstjänsterna, integrationstjänsterna och bostadsrådgivningen (Walmu)
Beslutsfattningsregister
Ekonomiregister
Säkerhetsregister
Fritidstjänsternas kunduppgifter
Småbarnspedagogikens kunduppgifter
Kyrkslätts Vattens kunddatasystem
Kommunikationsregister
Register för privata serviceproducenter av socialservicens stödtjänster
Samhällstekniska sektorns bidrag
Register över övergivna fordon

Beskrivning av handlingars offentlighet

I Kyrkslätts kommuns beskrivning av handlingars offentlighet beskrivs i enlighet med 28 § i informationshanteringslagen (906/2019) kommunens informationslager och ärenderegister. Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att för sin del ge kommuninvånarna ledning för begäranden om information så att kommunen i enlighet med 13 § i offentlighetslagen (621/1999) kan utreda vilken handling begärandet gäller.

Beskrivningen innehåller basuppgifter om ärenderegistret, informationslagren, datasystemen, informationsmaterialen och informationskategorierna. Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att ge allmän information om Kyrkslätts kommuns ärenderegister och informationshantering i samband med tjänsteproduktion. I beskrivningen beskrivs också i vilken omfattning myndigheten behandlar information när den producerar tjänster eller behandlar ärenden.

Kyrkslätts kommuns beskrivning av handlingars offentlighet är ännu till vissa delar bristfällig. Beskrivningen av handlingars offentlighet kompletteras kontinuerligt och hålls uppdaterad. Uppgifterna i synnerhet om informationslagren och informationsmaterialen preciseras allt eftersom utarbetandet av kommunens informationshanteringsmodell framskrider.

Beskrivning av handlingars offentlighet, 1. delen: Ärenderegister och informationslager

Beskrivning av handlingars offentlighet, 2. delen: Begäranden om information

Kommunens dataskyddsombud är Hannu Sorvari
tietosuojavastaava@kirkkonummi.fi
tfn 040 126 9850

Allmän information om EU:s dataskyddsförordning och myndighetsverksamhet finns på adressen http://www.tietosuoja.fi/sv/index.html.

EU:s dataskyddsförordning kan du se här

""

Information om dataskydd vid Västra Nylands välfärdsområde