Välj en sida
kirkkonummi

Byggande eller ändring av fastighetsbestämt avloppsvattensystem

Byggande eller förnyande av fastighetsbestämt avloppsvattensystem
Förnyande av avloppsvattensystemet, vad bör man beakta?

På områden, där man inte kan avleda de avloppsvatten som uppstår i bebyggelsen till kommunens eller andelslagets avloppsnät, ligger ansvaret för en korrekt behandling av avloppsvattnet på fastighetsägaren. Avloppsvattnet bör behandlas så, att det inte uppstår risk för nedsmutsning av miljön.

Lagstiftningen, som berör glesbygdens avloppsvatten, har förändrats flera gånger efter år 2004. Systemet bör idag ha kapacitet att under normala förhållanden avlägsna 80 % av det obehandlade avloppsvattnets organiska material, 70 % av fosforn och 30 % av kvävet. Enligt våra miljöskyddsföreskrifter ska avloppsvattensystemet på strandområden och i skärgården kunna avlägsna 90 % av det organiska materialet, 85 % av fosforn och 40 % av kvävet. I våra miljöskyddsföreskrifter finns också skyddsavstånd som ska beaktas i planeringen och byggandet av avloppsvattensystem.

När förnyar man systemet?

Systemet bör förnyas omedelbart på känsliga områden, det vill säga på grundvatten- och strandområden och på öar.  En fastighet ligger på ett strandområde om den byggnad eller de byggnader som producerar avloppsvatten ligger närmare än 100 meter från vattendraget eller havet.   På fastigheter som ligger utanför de känsliga områdena och som byggts före år 2004 bör avloppsvattensystemet förnyas i samband med ändrings- och reparationsåtgärder som förutsätter bygglov, dock så att avloppsvattensystem som har något fel eller är trasiga bör sättas i skick genast.

Hur bör fastighetsägaren gå till väga ifall avloppsvattensystemet är i behov av att förnyas?

1. Planering: Tag kontakt med en kompetent planerare för planering av det nya systemet.

2. Åtgärdstillstånd: Då planen för avloppsvattensystemet är gjord, ansök om åtgärdstillstånd från kommunen. Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar lämnas via tjänsten Lupapiste.fi. Planen för avloppsvattensystemet bifogas till ansökan om åtgärdstillstånd.

3. Byggande: Tag kontakt med en kompetent FVA-ansvarig arbetsledare och/eller en avloppsvattenentreprenör.  Kom ihåg att dokumentera byggnadsarbetena och bifoga det som en del av avloppsvattenplanen!

4. Ibruktagning: Spara planen och bruks- och underhållsdirektiven för systemet hemma.

Allmän och opartisk information om alternativa behandlingsmetoder för avloppsvatten hittar du till exempel i Avloppsvattenguiden, som upprätthålls av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf.

Till Finlands miljöcentrals karttjänst