Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Underhåll / Ansökan om skadestånd
kirkkonummi

Ansökan om skadestånd

Kolla i karttjänst om skadeplatsen underhålls av kommunen innan du fyller i ansökan om skadestånd.

Väglagen eller vägdelägarna svarar för skötseln av enskilda vägar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen  (NTM) svarar för underhållet av allmänna vägar.

Länken till ansökan om skadestånd

Då en skada inträffar, anteckna följande:

 • det som orsakat skadan
 • exakt tidpunkt
 • exakt plats

Ta foton:

 • av platsen där skadefallet inträffade
 • av det som orsakade skadan
 • av skadan som inträffat beroende på skadefallet

Till skadeståndsansökningen ska fogas följande kopior beroende på skadefallet:

 • bild på kartan (länk till karttjänst ) eller en ritning, där den exakta skadeplatsen märkts ut. På bilden ska synas vägarnas namn så att man av bilden kan härleda var den exakta skadeplatsen är.
 • läkarutlåtanden
 • bilder av skadan
 • bilder av platsen där fallet inträffade och så tydliga bilder som möjligt av det som orsakat skadan
 • reparationskostnadsberäkning om skadan är granskad. Granskarens namn och kontaktuppgifter
 • kvitton
 • polisens meddelande om utredning
 • utlåtanden av skadefallets ögonvittnen och deras kontaktuppgifter

Förutsättningar för skadestånd

Du kan söka ersättning för skadan som inträffat på ett område som omfattas av Kyrkslätts kommuns underhåll.

Du kan få ersättning om underhållet varit felaktigt eller bristfälligt eller om uppgifter som hör till underhållet försummats. Att skadan inträffat på kommunens område betyder inte automatiskt att kommunen skulle vara skadeståndsansvarig.

Kyrkslätts kommun svarar för underhåll av gator, torg och gång- och cykelvägar på allmänna områden.
Dessutom ansvarar kommunen för vinterunderhållet på de enskilda vägar, om vars skötsel ingåtts ett avtal.

Skadeståndsanspråk kan göras

genom att fylla i den elektroniska blanketten: Ansökan om skadestånd

Om du skickar ansökan per post, bifoga inte kvitton och verifikat i original, endast kopior. Vi begär skilt kvittona i original vid behov.

Postadress: Kyrkslätts kommun, registraturen, underhållets skadeståndsanspråk, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Bilagorna behövs för att skadeståndsanspråket ska kunna behandlas.

Vi begär tilläggsuppgifter vid behov.