Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Genvägar / Bidrag / Bidrag för enskilda vägar
kirkkonummi

Bidrag för enskilda vägar

BIDRAG FÖR ENSKILDA VÄGAR 2024

Ansökningstiden för bidrag för enskilda vägar är 20.2.2024 – 2.5.2024

Ansökningar som inkommit efter utsatt tid eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Bilagorna ska lämnas senast 1.7.2024 till kommunens registratur under registraturens öppettider.

Kommunen beviljar bidrag endast för vägavsnitt som finns på Kyrkslätts kommuns område.

Bidragsansökan 2024

Obligatoriska bilagor

Obligatoriska bilagor vid ansökan om underhållsbidrag är:

 • utdrag ur Lantmäteriverkets register över enskilda vägar, ur vilket vägens officiella längd som antecknats i registret framgår
  • Om väglaget har ansökt om bidrag år 2020 eller senare och registerutdraget tillställts kommunen, ska utdraget fogas till ansökan endast om det skett förändringar i väglagets vägdelar.
 • revisionsberättelse eller protokollsutdrag där bestyrelsen eller sysslomannen beviljats ansvarsfrihet

Obligatoriska bilagor vid ansökan om ombyggnad är:

 • ombyggnadsplan
 • projektets totala kostnadsberäkning (moms 0%)
 • finansieringsplan
 • karta där ombyggnadsobjektet märkts ut tydlig
 • kopia av beslutet om att sätta i gång projektet fattat vid väglagets årsstämma

Obligatoriska bilagor vid ansökan om vägbelysningsbidrag är:

 • belysningsplan
 • projektets totala kostnadsberäkning (mom 0%)
 • anbud av minst två elentreprenörer
 • kopia av beslutet om att sätta i gång projektet fattat vid väglagets årsstämma

Lantmäteriverkets register över enskilda vägar

Registerutdrag (registerutdrag över nyttjanderättsenhet)

Registerutdrag (avgiftsbelagt) kan beställas hos Lantmäteriverkets kundservice https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/kontaktuppgifter/kundservice

eller https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/otetilaus-kiinteistot

Väglagets nyttjanderättsenhetsbeteckning i fastighetsdatasystemet (KTJ-beteckning) som behövs för att beställa utdrag fås från kommunens karttjänst eller genom att fråga yksityistiet(at)kirkkonummi.fi

Utdraget är avgiftsbelagt.

Kontrollera ditt väglags KTJ-beteckning och underhållsklass i kommunens karttjänst

Granskning av redovisningen

Enligt lagen om enskilda vägar ska väglaget antingen granska räkenskaperna vid sammanträdet eller på förhand välja två personer för att granska redovisningen. Redovisningen kan granskas av lekmän eller av professionella revisorer.

Om granskarna är professionella revisorer, utför de en granskning enligt revisionslagen och ger en berättelse om den. Om granskarna är lekmän, granskar de redovisningen och ger en fritt formulerad redogörelse för den till väglagets stämma.

Redovisningen kan också granskas vid sammanträdet. Om redovisningen har granskats vid sammanträdet, ska man skicka en kopia av det undertecknade mötesprotokollet som bilaga till ansökan om bidrag.

Redovisningen godkänns av väglagets stämma.

Blankett:

Revisionsberättelse (.pdf)

Villkoren för beviljande av bidrag till enskilda vägar kort

Bidrag för underhåll

Underhållsbidrag för enskilda vägar beviljas för vardera enskild väg på basis av vägens längd och underhållsklass. Väglagets vägdelar kan höra till olika underhållsklasser.

Ombyggnadsbidrag

Ombyggnadsbidraget är behovsprövat och beviljas normalt till 60–80 % av projektets godkända totalkostnader. För trafiksäkerhetsprojekt kan bidragsprocenten vara högre. I större ombyggnadsprojekt, där den totala kostnadsberäkningen för projektet överskrider 10 000 euro, ska väglaget först ansöka om statens ombyggnadsbidrag. NTM-centralens bidragsbeslut fogas till bidragsansökan som lämnas till kommunen.

Bidrag för vägbelysning

Vägbelysningsbidraget är behovsprövat och beviljas normalt till högst 25 % av projektets godkända totalkostnader.

Läs mera:

Villkoren för beviljande av bidrag till enskilda vägar 2024