Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Tvåårig förskoleundervisning
kirkkonummi

Tvåårig förskoleundervisning

Hälsningar från försöket med tvåårig förskoleundervisning

(Publicerad 20.1.2023)

Hösten 2021 inleddes i Kyrkslätt ett försök med tvåårig förskoleundervisning. I försöket som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet deltar Kartanonrannan päiväkoti, Masalan päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti och Sjökulla daghem. De barn som valdes till försöksgruppen inledde förskoleundervisningen ett år tidigare än det som föreskrivits. Barn födda år 2016 inledde förskoleundervisningen hösten 2021 och barn födda 2017 hösten 2022. Försöket är nu halvvägs och de första barnen som deltagit i försöket börjar i skolan nästa höst.

Enligt barnens kommentarer har man inom förskoleförsöket fått lära sig riktiga saker. Förskoleeleverna i Masaby och Herrgårdsstranden har bland annat sagt följande om det de lärt sig: ”Jag har lärt mig att alla får vara med i leken. Och man kan också säga att nu vill jag leka ensam”. I förskolan har vi lärt oss om vädret, saxgrejer, att rita och bokstäver och till och med att skriva många ord. Att sträcka upp handen, sitta i ringen och att följa reglerna är också viktiga färdigheter för förskoleelever. Utöver roliga uppgifter och roliga vuxna är också kompisarna roliga och det är roligt att leka med kompisar.

Försöket syftar till att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av självkänsla. Den uppföljningsstudie som undervisnings- och kulturministeriet utarbetar producerar nationell information om försökets effekter. Personalen i försöksgrupperna i Kyrkslätts daghem observerar, utvecklar och utvärderar förverkligandet av förskoleverksamheten kontinuerligt. Trots att försöket avslutas när barnen födda 2017 övergår till årskurs ett, kommer förskoleundervisningens personal att bli kvar med nyttiga färdigheter och värdefulla erfarenheter. Lärarna inom försöket använder s.k. ”mattespråk och -glasögon” samt konstruerar en miljö som stöder den språkliga utvecklingen, vilket är viktig redan med 5-åringar. När det fästs uppmärksamhet vid barnens inlärningsfärdigheter redan som 5-åringar, finns det också tid att stöda de färdigheter som ska utvecklas i lugn och ro. ”Det bästa är att barnen får lära sig i lugn och ro och i egen takt.” När barnen får delta i verksamheten och planeringen av lärandet förstärker och ökar det barnens delaktighet och läriver.

Försöket genomförs åren 2021–2024 och i försöket deltar utvalda barn födda år 2016 och 2017. Hösten 2023 börjar ingen ny åldersgrupp i försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning fortsätter hösten 2022

(Publicerad 28.9.2021)

Försöket med tvåårig förskoleundervisning fortsätter läsåret 2022–2023 på samma försöksverksamhetsställen som nu; Sjökulla daghem, Nissnikun päiväkoti, Masalan päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti och Vuorenmäen päiväkoti.  Barnen födda år 2016, som hör till försöksgruppen och som redan i år deltagit i tvåårig förskoleundervisning, behöver inte anmäla sig på nytt till förskoleundervisningen. 

Utbildningsstyrelsen fastställer årligen barnen som hör till försöksgruppen och barnen som hör till kontrollgruppen.  När Utbildningsstyrelsen har fastställt barnen födda år 2017, som hör till försöksgruppen, skickas till dessa barn ett personligt meddelande om anmälan till tvåårig förskoleundervisning. 

Också barnen födda år 2017, som hör till kontrollgruppen, får ett meddelande om tillhörighet i kontrollgruppen.  Det sker inga förändringar i småbarnspedagogiska- och utbildningstjänsterna för ett barn som hör till kontrollgruppen, utan barnet omfattas fortsättningsvis av den normala lagstiftningen.  Ett barn som hör till kontrollgruppen kan som 5-åring normalt delta i småbarnspedagogiken och därefter i den ettåriga förskoleundervisningen.

Forskningen av försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar med utvärdering av inlärningsfärdigheter

(Publicerad 28.9.2021)

I försöket med tvåårig förskoleundervisning utreds effekterna av längre förskoleundervisning på utvecklingen av barnens inlärningsfärdigheter.  Forskningen börjar i början av oktober, och man önskar att alla de barn som är födda 2016 och som går på de daghem som deltar i forskningen deltar i den.  Utvärderingen grundar sig på lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020).

I forskningen deltar både barnen i försöksverksamhetsställena och barnen i kontrollverksamhetsställena

Försöksverksamhetsställen: Kartanonrannan päiväkoti, Masalan päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti, Sjökulla daghem. 

Kontrollverksamhetsställen: Laajakallion päiväkoti, Jokirinteen päiväkoti, Kolsarin päiväkoti, Kantvikin päiväkoti ja Veikkolan päiväkoti.

Forskningen genomförs i barnets förskoleundervisningsgrupp, där en för barnet bekant arbetare i det egna daghemmet på tumanhand med barnet gör cirka 30 minuter olika uppgifter. I uppgifterna frågar man barnen om ord, bokstäver, uppräkning av siffror och enkla räkningar. Dessutom frågar man barnet om dess tankar om sig självt.

Ett vårdnadshavarmeddelande om utvärderingen har skickats till de vårdnadshavare vars barn utvärderingsforskningen gäller.  Mer information om utvärderingen (på finska) https://minedu.fi/seurantatutkimukset

Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar i Kyrkslätt 1.8.2021 – försöksverksamhetsställena har valts

(Publicerad 12.4.2021)

Undervisnings- och kulturministeriet har valt Masalan päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti och Sjökulla daghem till verksamhetsställen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Kyrkslätts småbarnspedagogik meddelar vårdnadshavarna till barnen i daghemmen som deltar i försöket närmare om anmälan till försöket. 

Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar i augusti 2021 och fortsätter till år 2024 i de daghem som deltar i försöket. Försöket gäller en del av barnen som bor i Kyrkslätt födda år 2016 och 2017 så att de barn som är födda år 2016 börjar i försöket i augusti i år.

Försöket syftar till att stärka jämlikheten i utbildningen och att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.  I försöket samlar man information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.  Inom den tvååriga förskoleundervisningen stärker man barnens stig för lärande från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen.

För försöket med tvåårig förskoleundervisning gör man upp en lokal läroplan där man beaktar behoven hos olika gamla barn som deltar i förskoleundervisningen. I grunderna för läroplanen för försöket betonas att man i pedagogiken utgår från barnet, leken och ett undersökande arbetssätt samt att man värnar om barnets välbefinnande. 

Läs mer om försöket med tvåårig förskoleundervisning

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2021/grunderna-laroplanen-forsoket-med-tvaarig-forskoleundervisning-har-publicerats

Frågor och svar om försöket med tvåårig förskoleundervisning: 

https://minedu.fi/sv/fragor-och-svar-om-tvaarig-forskoleundervisning

Under våren har man till barn födda 2016 skickat ett beslut om hörande till försöksgrupp eller kontrollgrupp. Vad innebär det?

Försöksgrupp

Barnet som hör till försöksgruppen har rätt att anmäla sig till tvåårig förskoleundervisning som ordnas vid försöksverksamhetsstället som anvisats barnet. Barnets deltagande i försöket baserar sig på samtycke. Vårdnadshavarna till ett barn som hör till försöksgruppen kan välja om 5-åringen deltar i förskoleundervisning enligt lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning eller om barnet uppnår förskoleundervisningens mål på annat sätt, till exempel inom småbarnspedagogiken eller hemma. 

Om barnet inte deltar i den tvååriga förskoleundervisningen kan det fortfarande delta i småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som pågår i ett läsårs tid året före läroplikten. Man kan också annullera barnets deltagande i försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Kontrollgrupp

Det sker inga förändringar i pedagogik- och utbildningstjänsterna för ett barn som hör till kontrollgruppen, utan barnet omfattas fortsättningsvis av den normala lagstiftningen.  Barnet kan som 5-åring normalt delta i småbarnspedagogiken och därefter i den ettåriga förskoleundervisningen.

Uppgifter om försöket och deltagandet i kontrollgruppen sparas i enlighet med 9 § i försökslagen i försöksregistret som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. 

1) namn;

2) personbeteckning;

3) det studentnummer som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017);

4) det område för ett verksamhetsställe inom förskoleundervisningen där barnet bor hösten 2020 eller 2021;

5) anordnaren av småbarnspedagogik och det verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik hösten 2020 eller 2021;

6) uppgift om huruvida barnet hör till försöksgruppen eller till kontrollgruppen

Ytterligare information om försöksregistret kokeilurekisteri@oph.fi

Undervisnings- och kulturministeriet utför uppföljningsundersökning under försöket.  Forskarna som gör uppföljningsundersökningen tar senare kontakt om de närmare detaljerna i undersökningen.