Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Språk och kultur / Språkbad
kirkkonummi

Språkbad

Språkbad är en metod för att tillägna sig språk med målet att uppnå en funktionell tvåspråkighet.

Barnen som antas till språkbadsdaghem kommer från finskspråkiga familjer och barnen kan inte svenska innan språkbadet inleds. Barnens föräldrar förutsätts inte kunna svenska – deras uppgift är att upprätthålla barnets modersmål.

Vid Neidonkallion päiväkoti finns möjlighet att välja svenskspråkigt språkbad som metod för att tillägna sig språket. Tidigt fullständigt språkbad kan inledas i femåringarnas grupp och fortsätta i förskoleundervisningsgruppen i Papinmäen koulu. Förskoleundervisningen är skolans verksamhet och förskoleundervisningens kompletterande dagvård är en del av förskolepedagogiken vid Neidonkallion päiväkoti.

Vid språkbadsverksamhet använder personalen konsekvent endast svenska. Målet är att barnet kan använda både sitt eget modersmål och språkbadsspråket i alla vardagliga situationer. I samarbete med Kirkkonummen kielikylpy ry ordnas språkduschklubbar där yngre barn har möjlighet att bekanta sig med svenska innan inledande av egentligt språkbad. Språkduschklubbarna är avgiftsbelagda.

Ytterligare information om föreningen Kirkkonummen kielikylpy:s verksamhet och språkbadsstigen och -pedagogiken finns på föreningen Kirkkonummen kielikylpys webbplats.

Språkbadet fortsätter i grundskolan

Målet är att språkbadsgruppen efter daghemmet övergår till Gesterbyn koulu, där språkbadet fortsätter. På de lägre klasserna sker undervisningen huvudsakligen på svenska. Också inlärningen av läsning och skrivning sker på svenska. Den finskspråkiga undervisningens andel ökar då man övergår till de högre klasserna.

Mer om språkbad.