Välj en sida
kirkkonummi

Sarvviksporten

Situation: Vunnit laga kraft 7.5.2021

Planläggningen av Sarfviksportens detaljplan har inletts i enlighet med planläggningsprogrammet 2013-2017 som godkänts av kommunfullmäktige och området har utvidgats 2015 och 2016. Området ligger söder om Västerleden och omfattar sjön Finnträsks östra del och åtta kvarter i Sarvviks bostadsområdes västra del. Man vill ändra deras markanvändning från småhusdominerat bostadsbyggande till flervåningshusdominerat. I sjön Finnträsks strandzon, i närheten av Västerledens planskilda anslutning, vill man bygga ett flervåningshusdominerat bostadsområde. På sjöns strand byggs en allmän badstrand och för den byggs också ett allmänt parkeringsområde som betjänar stranden.


Planen godkänns:

Kyrkslätts kommunfullmäktige beslutade 28.1.2019 § 3 godkänna Sarvviksportens detaljplan.

7.5.2021 Sarvviksportens detaljplan och ändringen av Sarvviks detaljplan har i sin helhet vunnit laga kraft.
Besvär anfördes över kommunfullmäktiges beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol som förkastade besvären 3.12.2019. Besvärstillstånd över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut söktes hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat fortsatta besvär, så Sarvviksportens detaljplan och ändringen av Sarvviks detaljplan har i sin helhet vunnit laga kraft 7.5.2021. Sarvviksportens detaljplan och ändringen av Sarvviks detaljplan omfattar kvarteren 2221, 2222, 2225, 2226, 2227, 2231 samt närrekreationsområdet (VL) söder om kvarter 2226, och förbindelserna för gång och cykling som hör ihop med de ovan nämnda kvarteren har trätt i kraft redan 27.6.2019. Ritningsnummer 3362.

—————————————————————————–

27.6.2019 Besvär har anförts över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol, så kommunstyrelsen har 20.5.2019 § 171 beslutat i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen sätta i kraft detaljplanen för Sarvviksporten i fråga om kvarteren 2221, 2222, 2225, 2226, 2227, 2231 som ingår i den samt i fråga om närrekreationsområdet (VL) söder om kvarter 2226 och gång- och cykelförbindelserna i anslutning till de ovannämnda kvarteren. Dessa kvarter, områden och förbindelser ingår i den del av planen genom vilken Sarvviks detaljplan, som vann laga kraft 16.11.2005, har ändrats.

Planen som trätt i kraft 20.5.2019 och det område som med anledning av besvär avgränsats utanför (ritningsnummer 3379) publiceras här:

Ritningsnummer 3379

Mer information ges av planläggnings- och trafiksystemtjänster, planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen, tfn: 040 538 9587 (från och med 7.8.2019)


Detaljplanen för Sarvviksporten (projekt 34500), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §,

Kommunfullmäktige, 28.1.2019 (§ 3) ritningsnummer 3362

Kommunstyrelsen 4.6.2018 (§ 195)

Kommunaltekniska nämnden 17.5.2018 (§ 67)


Förslagsskede:

Kungörelse – detaljplaneförslaget (ritn. nr 3292) framlagt 28.8.-29.9.2017

Framläggning av detaljplaneförslaget, kommunstyrelsen 12.6.2017 (§ 14)

Samhällstekniska nämnden 11.5.2017 (§ 35)


Beredningsskede:

Kungörelse – planutkastet framlagt 16.9 – 21.12.2016

Framläggning av utkastet till detaljplan, samhällstekniska nämnden 25.8.2016 (§ 58)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 15.6.2016 (§ 50)


Tidigare behandling:

Framläggning av utkastet till detaljplan, samhällstekniska nämnden 10.12.2015 (§ 86)

Sarvviksporten (f.d. Kurkiranta), justering och godkännande av programmet för deltagande och bedömning, samhällstekniska nämnden 10.12.2014 (§ 78) och 22.10.2015 (§ 70)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587