Välj en sida
kirkkonummi

Avgörande som gäller planeringsbehov / undantagstillstånd

Avgörande som gäller planeringsbehov / undantagslov söks för huvudbyggnaden (egnahemshus eller fritidsbyggnad), småföretags- eller häststallsverksamhet på byggplatsen, inte för ekonomibyggnader eller små utvidgningar.

Undantagslov ska sökas när man bygger i strid med bestämmelserna eller på strandområde (t.ex. undantag från planen eller byggnadsordningen). På område i delgeneralplanen för skärgårds- och kustområden behövs alltid beslut om undantag för byggande av sidofritidsbyggnad.

Tillstånd söks via Lupapiste. Tillståndsarkitekten behandlar avgöranden som gäller planeringsbehov och vissa beslut om undantag. De övriga besluten om undantag behandlas av byggnads- och miljönämnden. Handläggningstiden är ca 6 månader.

En situationsplan i skalan 1:500 (små tomter 1:200) ska fogas till ansökan. Av situationsplanen ska framgå:

  • alla byggnader och konstruktioner på byggplatsen, deras användningsändamål, våningsyta och våningstal (också angående byggnader som ska rivas)
  • byggnadernas avstånd från strandlinjen
  • väganslutning
  • det outbrutna områdets areal, fastighetsbeteckningar
  • planerarens namn, telefonnummer och underskrift på titelbladet

Sökande är alla fastighetsägare / aktieägare. En fullmakt kan göras elektroniskt på Lupapiste. Till ansökan ska fogas:

  • bouppteckning, om fastighetsägaren är ett dödsbo / delägare i dödsbo
  • utdrag ur handelsregistret / föreningsregistret, om fastighetsägaren är ett företag, en förening eller liknande
  • kopia av köpebrevet, om köpet inte ännu har lagfart
  • kopia av arrendeavtalet
  • Foga till ansökan också foton på de befintliga byggnaderna samt de byggnader som ska rivas.

Angående ansökan ska alla grannar samt den enskilda vägen höras.