Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Ansökan, avgifter och uppsägning / Avgifter / Vanliga frågor om avgifter
kirkkonummi

Vanliga frågor om avgifter

Vanliga frågor om avgifter

Frequently asked questions about fees and invoices (pdf)

Vart ska jag skicka inkomstverifikaten?
Vart ska jag skicka inkomstverifikaten?Skicka dem per post till Kyrkslätts kommun/småbarnspedagogik/avgifter, PB 20, 02401 Kyrkslätt, per e-post varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi eller via elektronisk blankett.

Vilka inkomstuppgifter behövs?
Vi behöver den senaste lönespecifikationen. Av den ska framgå förvärvsinkomst per månad, det intjänade beloppet för pågående och föregående år och semesterpenningens andel. Om arbetsgivaren inte betalar semesterpenning ska du uppvisa arbetsgivarens intyg över det.

Du ska också lämna in verifikat för förmåner som betalas av Fpa. Dessa är till exempel

 • arbetslöshetsersättning
 • utkomststöd
 • studiepenning (av studerande dessutom studieintyg)
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • hemvårdsstöd
 • flexibel eller partiell vårdpenning
 • sjukdagpenning
 • underhållsstöd
 • rehabiliteringspenning
 • pensioner (även sådana som betalas till ett barn)
 • alterneringsersättning

Du ka också lämna in verifikat för förmåner som andra instanser betalar ut. Sådana är till exempel

 • inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
 • underhållsbidrag
 • pension
 • vuxenutbildningsstöd
 • kapitalinkomster (ränte-, options-, dividend- och hyresinkomster)
 • stöd för närståendevård
 • av förbund betald alteneringsersättning
 • övriga personliga inkomster (t.ex. mötesarvoden, naturaförmåner)
 • ersättningar och dagpenningar som betalas på basis av olycksfallsförsäkring.

Beaktas hemvårdsstöd/studiestöd/vuxenutbildningsstöd /underhållsstöd/barnbidrag/bostadsbidrag som familjens inkomster?

 • Hemvårdsstöd räknas inte som inkomst, men beslut behövs som bilaga.
 • Studiestöd räknas inte som inkomst, men beslut behövs som bilaga.
 • Vuxenutbildningsstöd räknas inte som inkomst, men beslut behövs som bilaga.
 • Underhållsstöd räknas som inkomst, beslut behövs som bilaga.
 • Barnbidrag räknas inte som inkomst, inga bilagor behövs.
 • Bostadsbidrag räknas inte som inkomst, inga bilagor behövs. Vilka inkomstuppgifter ska en privat företagare lämna in?
 • Av en aktieägare i ett aktiebolag behöver vi en lönespecifikation och en utredning om naturaförmåner och utdelningar.
 • Av en firma resultaträkning och balansräkning.
 • Av ett öppet bolag och ett kommanditbolag resultaträkning och balansräkning och utredning över lön och naturaförmåner.

Jag har börjat på ett nytt jobb och får mitt första lönekvitto först nästa månad, hur ska jag göra?
Meddela skriftligen en bedömning av din bruttolön till adressen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi och ange samtidigt när du kan skicka lönekvittot.

Används netto- eller bruttoinkomster när avgiften fastställs?
Då klientavgifterna för småbarnspedagogiken fastställs används bruttoinkomster, och vi lägger till 5 procent som semesterpenningens andel. Om arbetsgivaren inte betalar semesterpenning ska du lämna in ett intyg om det från arbetsgivaren.

Hur räknas inkomsterna om min lön varierar från månad till månad?
I så fall räknar vi ut medelvärdet för en längre tid, t.ex. från början av året eller vid behov från föregående års inkomster.

Måste man returnera inkomstutredningsblanketten?
Om du inte returnerar inkomstutredningsblanketten fastställs avgiften enligt den högsta avgiftsklassen.

Jag lämnade in inkomstuppgifterna genast i början av september, men de har inte beaktats i fakturan för augusti, varför?
Klientavgiften fastställs från början av den månad då inkomstuppgifterna har inkommit till kommunen.

Om mina inkomstuppgifter förändras mitt under året, behöver jag då skicka nya inkomstuppgifter till kommunen?
Om inkomsterna ändrar ska du skicka nya inkomstuppgifter. Inkomstuppgifterna korrigeras från början av den kalendermånad då uppgifter om förändringen inkommit till kommunen. Om inkomsterna ändrar mitt i kalendermånaden, träder ändringen i kraft från början av följande månad.

Jag har blivit ombedd att lämna in inkomstuppgifterna på våren för den verksamhetsperiod som börjar i augusti, men jag vet ännu inte vilka mina inkomster är då, vad ska jag göra?
I så fall kan du lämna in inkomstutredningen senast i slutet av augusti till kommunen. Du kan redan före augusti få ett avgiftsbeslut enligt den högsta avgiften, men beslutet rättas om vi har fått inkomstuppgifterna senast den 31 augusti.

Min make är inte barnets pappa/mamma, inte behöver jag väl lämna in hans/hennes inkomstuppgifter?
Det behöver du. Som familjens inkomster beaktas inkomsterna till barnet, hens vårdnadshavare och personer som bor tillsammans med dem i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden.

Jag har frågor om avgiftsbeslutet. Vem ska jag kontakta?
Kontakta den som har berett avgiftsbeslutet (telefonnumret finns i avgiftsbeslutet) eller per e-post på adressen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi.

Betalar vi avgift för hela månaden om vården börjar och slutar mitt i månaden?
Avgiften för småbarnspedagogik uppbärs från och med den dag som småbarnspedagogiken börjar enligt beslutet om barnets deltagande. Om ni inte tar emot en plats som ni har ansökt om och beviljats och ni inte annullerar platsen före den dag då småbarnspedagogiken enligt beslutet börjar, uppbärs hälften av månadsavgiften.

Om barnets plats inom småbarnspedagogiken sägs upp upphör faktureringen den dag då vården avslutas. Ett skriftligt meddelande om uppsägning av platsen inom småbarnspedagogik lämnas in till daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren minst en månad innan vården upphör.

Hur vet jag hur mycket avgiften för småbarnspedagogik för vårt barn kommer att vara när vi har lämnat in inkomstuppgifter eller godkänt den högsta avgiften?
Vi sänder avgiftsbeslutet elektroniskt via suomi.fi och då ser ni beslutet genast när det har införts av beredaren. Om man inte går in i suomi.fi och godkänner e-tjänster levereras beslut per post efter ungefär en vecka.

Småbarnspedagogiken i Kyrkslätt har övergått till elektroniskt beslutsfattande i april 2021. Det elektroniska beslutsfattandet gäller beslut om avgifter samt beslut om småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Ta behändigt emot beslut elektroniskt utan postens dröjsmål genast när beredaren har fattat beslutet. Gå in på www.suomi.fi och godkänn användningen av e-tjänster. Vårdnadshavarna måste välja elektroniska meddelanden i inställningarna i tjänsten suomi.fi för att kunna ta emot elektroniska beslut.

Varför har jag fått beslut om den högsta avgiften även om mina inkomster inte kräver det? Behöver jag göra en begäran om omprövning?
Kommunen anvisar den högsta avgiften om familjen inte meddelar sina inkomster inom en månad från att dagvården börjat.
Du behöver inte lämna in en begäran om omprövning till registraturen. Inkomstutredningen kan lämnas in inom den föreskrivna tiden för begäran om omprövning per post eller elektroniskt.

Vad är det för skillnad mellan avgiftsbeslut och faktura?
Avgiftsbeslutet är ett tjänsteinnehavarbeslut om klientavgiften för småbarnspedagogik. I avgiftsbeslutet meddelas avgiften för småbarnspedagogik för en hel månad. I avgiftsbeslutet kan man granska familjens storlek, servicebehov och bruttoinkomster. Om ni har frågor om beslutet, ta kontakt med den som berett beslutet.

För småbarnspedagogiken sänds en faktura enligt det ikraftvarande avgiftsbeslutet. I fakturan har eventuella gottgörelser/avdrag beaktats. Faktureringen görs i efterhand. Ni får avgiften för småbarnspedagogik för t.ex. maj månad i mitten av juni och den förfaller i slutet av juni. Det är också möjligt att få avgiften för småbarnspedagogik som e-faktura.

Vanliga frågor om fakturering

Kan fakturan delas mellan närföräldern och umgängesföräldern?
Fakturan kan inte delas, och fakturan skickas alltid till närföräldern. Klientavgiften fastställs enligt de inkomstuppgifter som närföräldern har lämnat in.

När skickas fakturorna för småbarnspedagogiken?
Klientavgiften för småbarnspedagogiken uppbärs i efterskott en gång i månaden. Förfallodagen är sista vardagen i den månad som följer på vårdmånaden. Du kan få fakturan som e-faktura.

Betala behändigt småbarnspedagogikens serviceavgifter som e-faktura. Det är enkelt att betala fakturan som e-faktura med ett par klickningar då du inte behöver knäppa in konto- eller referensnumror. Du kan också automatisera betalningen.

Du kan göra ett e-faktureringsavtal med din egen bank och Kyrkslätts kommun. Gå in i din egen nätbank, ”Beställ e-faktura” -> Sök ”Kirkkonummen kunta”, välj Kirkkonummen kunta, Sivistyspalvelut -> fyll i fakturans referensnummer. Den föregående fakturans referensnummer används för identifiering. Skriv referensnumret utan mellanslag. I fortsättningen kommer fakturorna till din nätbank.

Kan man ändra fakturans förfallodag?
Om vårdnadshavaren inte kan betala fakturan på förfallodagen kan hen be om uppskov innan fakturan förfaller. Begäran skickas till varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi. Av begäran ska framgå barnets namn, fakturans nummer och förfallodag och uppgifter om när man kan betala fakturan.

Hur påverkar frånvaro klientavgifterna?
Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift. Om barnet av annan orsak är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs hälften av månadsavgiften. Annars uppbärs alltid hela månadsavgiften.

Varför minskar en oavbruten 11 dagars frånvaro på grund av sjukdom inte klientavgiften?
Frånvaro på grund av sjukdom ska infalla under samma kalendermånad. Om barnet är sjukt över månadsskiftet och det inte blir sjukfrånvaro på 11 verksamhetsdagar inom någondera kalendermånaden debiteras en hel månadsavgift för vardera kalendermånaden.

Är småbarnspedagogiken avgiftsfri i juli?
Juli är en avgiftsfri månad om barnet har börjat i augusti föregående år eller tidigare.

Varför måste man betala en hel månads klientavgift för en vårddag i juli?
För juli uppbärs en hel månadsavgift om barnets småbarnspedagogik inte har inletts senast i augusti föregående år. Om barnet är frånvarande under hela kalendermånaden uppbärs hälften av den månatliga avgiften. Om barnet är i vård minst en dag inom en kalendermånad uppbärs en hel månadsavgift.

Är juli avgiftsfri månad eller finns det andra ersättningar för frånvaro inom privat småbarnspedagogik?
Praxis för avgiftsfri juli och hur frånvaro inverkar på klientavgiften varierar mellan serviceproducenterna. Ändringar i avgifterna som baserar sig på frånvaro anges i det skriftliga vårdavtalet mellan familjen och serviceproducenten.

Övriga frågor om fakturan
På fakturan finns fakturerarens kontaktuppgifter.

Frågor om betalningen av fakturor
Sarastia Oy/kundservice tfn 020 6399 400

Frågor om indrivningsfakturor
Finlands Kommuninkasso/kundservice tfn 020 6399 420
asta.perinta@kuntaperinta.fi

Tilläggsinformation fås av kundservicesekreterare:

Susanna Whitaker
tfn. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
tfn. 040 1269 301

E-post:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi