Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkdalens affärscentrum

Situation: Inledningsskede (23.4.2020)

Projektet gäller köpcentret i Kyrkdalen, vilket ligger i Kyrkslätts affärscentrum och som man planerar utvidga till Limnells plats, på de delvis obyggda kvarteren för bostadsvåningshus samt under Kyrkslättsvägens järnvägsbro, som ska förnyas. Målet är att göra serviceutbudet i affärscentrumet mångsidigare och förbättra dragningskraften. Planeringsområdet gränsar till kommunhuset, Stationsvägen, kustbanan samt i Kyrkdalen till flervåningshuskvarteret öster om köpcentret, parken och Saloviusvägen.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2023-2024, projektkort


Inledningsskede:

Godkännande av programmet för deltagande och bedömning i enlighet med MBL 62 § och 63 § samt val av planförfattare
Samhällstekniska nämnden 23.04.2020 § 49

Anhängiggörande 24.6.2020 kungörelse

Detaljplanen för Kyrkdalens köpcentrum, preliminär markanvändningsplan. Kommunaltekniska nämnden 31.1.2019 (§ 27)

Planeringssituationen för Kyrkslätts affärscentrum, Kommunutvecklingssektionen 18.12.2018 (§ 102)

Avtal om inledande av ändringen av detaljplanen för Kyrkdalens köpcentrum, Kommunutvecklingssektionen 12.6.2018 (§ 55)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587